Företag och utveckling för hela Trelleborg

Bild

Trelleborg är en kommun i kraftig utbyggnad och utveckling. Det finns dock
mycket kvar som kommunen kan göra för att förbättra förutsättningarna att leva,
bo och verka i hela kommunen. För att möjliggöra för fler i arbete och
egenförsörjning krävs ett aktivt näringslivsarbete med goda förutsättningar för
företagarna som är verksamma i kommunen. Vi behöver stärka
konkurrenskraften. För att se till att företagarna får de förutsättningar de
behöver anser Centerpartiet att kommunen ska återinföra ett näringslivsråd där
man arbetar aktivt med förutsättningarna som ser till att vi förenklar för och
stärker relationen med företagarna
Trelleborg är i kraftig utveckling men Centerpartiet har större ambitioner. Vi
måste ta ledartröjan i viktiga framtidsfrågor. Säkerställa att kommunen når upp
till klimat- och miljömålen, exempelvis genom att minska användandet av
produkter som innehåller mikroplaster och se till att vi får en fossilbränslefri
fordonspark. Satsningar på cykelbanor, ridstigar, vandringsleder i hela
kommunen är också viktiga satsningar för att öka attraktiviteten och
utvecklingen i kommunen

Centerpartiets valpunkter på området:
• Kommunens relation till och med företagarna i kommunen måste stärkas
Kommunen ska ha som mål att öka i samtliga enkäter och mätetal gällande
bland annat bemötande, service och ansökningar
• Förbättra parkeringssituationen inne i stan
• Förstärk satsningarna på ungas jobb och feriejobb i synnerhet genom
utökade antal platser inom fler av de kommunala förvaltningarna och
verksamheterna
• Inom Trelleborgs kommun kraftigt minska bruket av produkter som
innehåller mikroplaster
• Fortsatt arbete för fossilbränslefri fordonspark
• Fler och bättre cykelbanor i kommunen, för säkrare transporter i hela
kommunen
• Turismarbetet kring hela kustremsan ska förbättras däribland bör
cykelturismen lyftas och Smyge förstärkas
• Aktivt arbete för att nå ett minskat antibiotikaanvändande
• Arbeta för självförsörjningsgraden hos medborgarna ska öka, fler i
självförsörjning
• Stärka utvecklingen kring matturism i Trelleborgs kommun
• Utveckla ridstigar och vandringsleder
• Viktigt med aktiva och långsiktigt hållbara arrendemöjligheter, det är dags att
uppdatera arrendepolicyn

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.