Kallelse årsmöte med centerpartiet vellinge

Härmed kallas medlemmar i Centerpartiet i Vellinge till årsmöte för kommunkretsen.


Datum: söndagen den 18 februari 2024
Tid: 13.00

Plats: Ängavallen, Ängavallensväg 17 Vellinge

Under mötet kommer vi bland annat att gå igenom verksamheten för året som gått och välja kretsstyrelse för det kommande verksamhetsåret. I samband med årsmötet kommer det också att bjudas på någon form av förtäring.

Anmälan till årsmötet görs till jeanette.sallstrom@centerpartiet.se senast onsdagen den 14 februari 2024.

Handlingar kommer att skickas ut på mejl senast 8 dagar innan årsmötet, det vill säga den 10 februari 2023. Förslag till dagordning återfinns i detta utskick.Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta kretsordförande Jeanette Sällström jeanette.sallstrom@centerpartiet.se.

Hjärtligt välkomna!
Jeanette Sällström
Kretsordförande

Förslag till dagordning för årsmöte med Cenerpartiet Vellinge:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) justringsperson
d) rösträknare
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen
11. Ersättningsfrågor
12. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av ledamöter
15. Val av ombud till distriktstämman samt ersättare
16. Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorersätare
17. Val av valberedning
18. Behandling av motioner
19. Rapporter
20. Vid mötet väckta frågor
21. Mötet avslutas