10-punktsprogram för ett grönt och klimatsmart Skara

Vår tids största utmaning är hoten mot miljön. Vi nyttjar naturens resurser på ett ohållbart sätt, vilket får allvarliga konsekvenser för både människa och samhälle. Centerpartiet tycker att det självklart ska vara dyrt att förstöra miljön. Däremot ska det vara lönsamt för både företag och privatpersoner att göra gott för miljön. Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val.

Världen, Sverige och Skara står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av hav och sjöar, samt ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling.

En bättre miljö förutsätter i dagsläget ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete.

Centerpartiet i Skara vill få ett grönare och klimatsmartare Skara genom följande:


  1. Göra en plan för att kunna bli fossilt oberoende till 2030. Planen ska vara tidsatt för att kunna nå målet. Det handlar om exempelvis fjärrvärme, förnyelsebart bränsle i kommunens bilar och andra fordon, att använda produkter som är fossilfria med mera.
  2. Utveckla kommunens klimat och energirådgivning. Fler ska kunna ställa om och bidra till en större förändring genom att föregå med gott exempel, där man kan testa, ge tips och råd till både invånare och företag i kommunen. En årlig inspirationsmässa tillsammans med intresserade företag som kan visa upp klimatsmarta val.
  3. Mer solceller på kommunens byggnader och mark. Vi vill att kommunen installera mer solceller på sina fastigheter, som kan få fler fastighetsägare att göra samma sak. Det är en del i arbetet att bli fossilfria.
  4. Planera för ett grönare Skara med träd och parker. Vi vill ha en grönplan, som kan vara en del i en omarbetad översiktsplan. Det handlar om hur vi kan tillse att den biologiska mångfalden fungerar, tillsammans med övriga ekosystemtjänster, vilket är de värden naturen ger oss människor. Vi måste se till att våra pollinerande insekter finns kvar. Våtmarker behövs som både genererar biologisk mångfald och hanterar regnvatten, varför det är viktigt att det finns våtmarker på lämpliga platser i hela kommunen.
  5. Spola rätt saker i toalettstolen. Vi vill ha en årlig informationskampanj för vad som spolas ned i toaletten. Ingenting försvinner, utan det kommer till reningsverket och sedan ut i våra vattendrag. Det är bara fekalier, urin, toapapper och vatten som ska passera. Men många slänger både det ena och det andra för att man inte vet och kan. Vårt reningsverk uppfyller dagens krav, men släpper ändå förbi en del ämnen som kan vara skadliga för människor och natur, t ex läkemedelsrester och microplaster. Idag kan inte slammet från reningsverket återföras i kretsloppet. Vi vill förbättra tekniken så att miljöbelastningen minskar efter processerna i reningsverket. Vi vill intensifiera arbetet uppströms för att farliga ämnen ska plockas bort innan, och inte släppas ut alls i avloppsvattnet.
  6. Mindre matsvinn och sortera matsoporna rätt. Kommunen startar upp tillsammans med studieförbunden en folkbildningskampanj för att kunna laga mat och använda rester i nya maträtter, istället för att slänga till ingen nytta. Restauranger kan erbjuda matlåda, istället för att lämna kvar på tallriken. Matrester blir det alltid i form av skal och rens, ska i den bruna påsen, för att kunna bli biogas. Alla hushåll ska kunna sortera ut matavfall, som blir klimatsmart biogas.
  7. Låt lyktstolpar bli laddstolpar. Vi behöver ha fler möjligheter att ladda elfordon och lyktstolpar kan med fördel utvecklas till detta.
  8. Låt Viktoriasjön bli badsjö igen. När sjön anlades användes den bl a till bad. Vi behöver arbeta med tillströmmande vatten, för att vattnet ska bli renare, att få lerpartiklar att sjunka till botten så att vattnet blir klarare m m. Det innebär en del arbete med hur vattnet rinner innan det når fram till sjön, arbete med växtteknik för att skapa ett fungerande ekosystem i sjön, samt inte minst att se till att vattnet inte smutsas ner innan det når fram till parken. Parken och sjön ska vara Skaras gröna och blåa oas.
  9. Håll hela Skara rent från skräp. Det kostar 800 kr att slänga skräp på backen om polisen bötfäller. Vi vill att polisen backas upp på samma sätt som vi har parkeringsvakt då och då, kan vi ha ”rent-från-skräp-vakt”. En inventering av våra papperskorgar behöver göras, och på en del platser komplettera med nya.
  10. Mer rörelse på fötter och cykel. I staden är avstånden korta och gör det enklare att cykla och gå, vilket är bra för båda klimatet och egna hälsan. Bygg ihop cykelvägnätet över hela kommunen och planera för nya gång och cykelvägstråk för att göra det trevligare att använda cykel eller sina fötter. Utred möjligheten att införa ”Hyr och ställ”-cyklar som finns i andra städer.