Särskilt yttrande angående Framtidsplanen.

Vi anser föreslagen framtidsplan i stora drag är bra, men vi tycker dock att de planerade satsningarna är för koncentrerade till Gnesta tätort.

20 november 2015

För att värna om landsbygden och dess överlevnad vill vi omprioritera
inom föreslagen framtidsplan, för att ge utrymme till en förprojektering/planering av fiberutbyggnaden utanför tätorten.
Vi anser det vara en kommunal angelägenhet att fiberutbyggnaden ges möjligheter i HELA kommunen.

En förprojektering bör, enligt vår uppfattning, innehålla en total planering av tänkta byalagsområden. Detta för att säkerställa att det inte blir luckor mellan byalagens utbyggnad. I samband med detta bör erbjudas starthjälp till de tänkta byalagen.

Vi föreslår
* att IT enheten får i uppdrag att utföra denna projektering samt erbjuda hjälp i uppstarten av dessa fiberföreningar (byalag).
* att 250 000 kr omfördelas inom IT för detta ändamål år 2016
* att dessa medel tas från utbyggnad av förvaltningsnät.

2015-11-20
Håkan Ekstrand (C)
Lill Björk (C)
Oscar Fredriksson (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Sarah Kinberg (FP)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.