Låt fler tycka till

Bilden visar en kaffekopp, en mapp och lite anteckningar.

Fler katrineholmare borde få tycka till om de planer och strategier som kommunen tar fram, anser Centerpartiet.

 

Fler borde få lov att tycka till om kommunens planer och strategier. Det föreslår Centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm.

Här följer motionen i sin helhet:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Medborgarinflytande

För detaljplaner och för Översiktsplanen finns det reglerat i lag hur allmänheten ska kunna lämna synpunkter under arbetets gång. Det finns många andra viktiga dokument som kommuninvånare skulle kunna lämna synpunkter på och som därmed skulle bli bättre förankrade och kunna tillföras kloka förbättringar. Det kan handla om planer och strategier av olika slag, exempelvis hastighetsplan, cykelplan, grönplan, trafikstrategi och liknande. Det är dokument som många kan ha synpunkter på, men där det är försent att komma in med dem när förslagen når offentligheten inför beslut i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige.

Centerpartiet anser att medborgarinflytandet ökar om kommuninvånarna engageras tidigare i planeringen och att det ökar respekten för de beslut som sedan fattas i demokratisk ordning.

Centerpartiet yrkar:

Att planer och strategier som är av större betydelse ska ställas ut så att allmänheten kan lämna in synpunkter innan beslut fattas.

Katrineholm 20 november 2017

Inger Fredriksson (C)
Sten Holmgren (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Anita Karlsson (C)