Är det möjligt att pröva intraprenad?

Är det möjligt att pröva intraprenad inom hemtjänsten i Katrineholm. Det undrar Inger Fredriksson (C) i en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S).

Här följer interpellationen i sin helhet.

För snart ett år sedan startade hemtjänstupproret i Katrineholm. Missnöjet bubblade bland personalen grundat i vad som upplevdes som orimliga arbetsvillkor. Samtidigt visade ekonomin på stora ekonomiska underskott inom hemtjänsten i kombination med höga sjuktal.

Därtill kommer den demografiska utmaningen att möta en åldrande befolkning.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för fullt med att få till en ekonomi i balans och den rapport som lämnades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde ger förhoppningen om att det ska vara möjligt.

Det kan dock behövas mer långsiktiga insatser för att vända utvecklingen och hitta nya arbetssätt. Ett sätt är att införa intraprenad inom äldreomsorgen. Intraprenad är en självständig enhet inom kommunens verksamhet. Det kan handla om ett hemtjänstområde eller ett boende som får ett utökat självstyre över planeringen och utförandet av verksamheten. Det ger anställda ökat inflytande och delaktighet, vilket i sin tur kan minska sjukskrivningar och även ge ekonomiska fördelar.

Den största vinsten är att anställda ges möjlighet att ta ansvar och utforma verksamheten inom lagarnas ramar, men utan att behöva satsa egna ekonomiska medel i driftsformen samtidigt som kommunen får dra vinsten av ny energi i verksamheten.

Jag vill därför fråga vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) följande:

Är du beredd att pröva intraprenader inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun?

Katrineholm 20 maj 2019

Inger Fredriksson (C)