Likvärdiga villkor för gymnasieelever

De som studerar på gymnasiet i Katrineholm bör göra det på likvärdiga villkor. Den anser Centerpartiet och Victoria Barrsäter i en motion till kommunfullmäktige.

Katrineholms gymnasieutbildning bedrivs vid två gymnasieskolor, Lindengymnasiet och Duveholmsgymnasiet. Under senare år har samarbetet förtätats och vissa kurser samlokaliseras. Schemaläggningen kan innebära att förflyttningstiden mellan skolorna är kort och kräver busstransport. Likaså kan praktik, lärlingsutbildning eller APU, arbetsplatsförlagd utbildning, ske långt från skolan eller på kvällar och helger. De gymnasieelever som är berättigade till skolskjuts idag har ett begränsat antal resor per dag, resorna gäller dagtid och endast vardagar. Dessa resor räcker alltså inte till, när undervisningen sker utom de vanliga skollokalerna.

Centerpartiet anser att varken eleverna eller den enskilda skolan ska stå för extrakostnader som de inte kunnat påverka, utan att denna kostnad ska tas centralt av bildningsförvaltningen. Det är en rättvisefråga att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier.

Centerpartiet yrkar:

Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen.

Katrineholm 9 mars 2020

Victoria Barrsäter (C)