Företagen behöver långsiktighet

- Företagen behöver mer långsiktighet i besluten för att överleva. Det är bra att Katrineholms kommun gör vissa lättnader, när det gäller avgifter, hyror och tillstånd, men det går inte att tro att faran är över 30 april. Därför ville vi i Centerpartiet att kommunstyrelsen skulle ta upp frågan om vad kommunen kan göra för att lindra för företagen på nytt i april, säger Inger Fredriksson i en kommentar.

Covid-19 har slagit hårt mot individer och mot samhället på olika sätt. Krisen för företagen och företagarna har pågått länge och ser ut att ta ny fart med en tredje våg innan vaccineringen kan ge effekt.

Centerpartiet värnar våra företagare här i Katrineholm och vi vet vad företagen, små som stora, betyder för att samhället ska fungera och för att människor ska ha ett jobb och en egen försörjning. Utan företag kommer det inte in nya skattekronor till våra gemensamma åtaganden. Pengarna rinner i stället ut från olika försäkringssystem och den enskildes frihet begränsas av ovissheten om den egna ekonomin.

Vi ställde oss därför bakom de nio punkterna om företagsstöd som kommunledningsförvaltningen presenterat för beslut i kommunstyrelsen. Men vi ansåg att förslagen inte räckte till. Vi ville därför komplettera stödet med en tionde punkt, enligt följande:

  1. Utifrån rådande smittoläge fattar kommunstyrelsen 28 april 2021 nytt beslut om fortsatta stödåtgärder samt om möjligheter till nedsättning, återbetalningsplan eller eftergift av upplupna avgifter.

Denna punkt visar att kommunstyrelsen ser allvarligt på situationen och vill stötta näringslivet även fortsättningsvis, om smittoläget fortfarande är allvarligt i slutet av april. Därtill kan vissa särskilt drabbade företag behöva ekonomiskt andrum. Ett sådant tillägg till beslutet skulle sända signaler om att Katrineholms kommun förstår företagens situation och är beredd att agera så långt det är möjligt.

Kommunstyrelsens vice ordförande Christer Sundqvist (M) yrkade avslag och fick majoriteten med sig. Därför reserverade sig (C) och (KD) mot beslutet.