Utbilda för att möta relationsvåld

Vi behöver göra mer för att minska våldet i nära relationer. Centerpartiet föreslår därför i en motion att skolans- och förskolans personal erbjuds utbildning om hur de kan känna igen och agera, när de upptäcker unga som far illa.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är det sjätte jämställdhetspolitiska målet. Det borde vara självklar att alla har rätt att leva ett tryggt liv. Vi vet att det inte är så idag. Våldet mot kvinnor har särskilt uppmärksammats under den senaste tiden. Det är ingen ny fråga. Centerpartiet och partiets kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har länge lyft dessa viktiga frågor med målet att alla ska kunna leva sina liv i trygghet.

Våld förekommer i nära relationer. Det kan också handla om barn och unga som bevittnar våld i hemmet eller till och med själva blir utsatta för fysisk och psykisk misshandel. Pandemin, med hemarbete och isolering, har ökat riskerna för våld i nära relationer. Vetenskapsradion på djupet har i två program ”våld i ungas relationer – samhällets blinda fläck” och ”män som slår – och omgivningen som vet” pekat på att det finns stora hål i samhällets skyddsnät. De unga förövarna passar inte in i systemen för upptäckt och de äldre skyddas av omgivningen som blundar.

Polis och socialtjänst är oftast de som möter de direkt våldsutsatta i samband med anmälningar. Även personal i förskola och skola, som dagligen träffar barn och elever, kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet. Centerpartiet anser att personal i skolan och förskolan ska ha utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller som utsätts för våld i hemmet. Denna utbildning bör även erbjudas föreningar som är verksamma i kommunen. När det görs en orosanmälan, behöver personalen även kunna stötta den som är utsatt. Allt måste ske planerat och därför bör det finnas handlings-planer som tar upp vad förskolan och skolan gör när den vet eller befarar att barn och ungdomar far illa. Det kan till och med vara så, att det ska vara en person skriver de orosanmälningar som ibland måste göras för att dessa anmälningar ska innehålla de uppgifter som behövs för att de ska ge resultat.

Centerpartiet yrkar:
Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.

Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer.

Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relation.

Katrineholm 10 juni 2021

Inger Fredriksson (C)
Victoria Barrsäter (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Anders Gölevik (C)