Människor gör torget levande

Det är människorna som gör ett torg levande, inte husen. Stortorget behöver liv och rörelse, inte skrytbyggen. Centerpartiet säger därför nej till kostsam ombyggnad av Stortorget och ja till aktiviteter på torget, exempelvis en utökad torghandel.

Det här har vi fört fram i våra yttranden över de planer som tagits fram.

Här följer i sin helhet vårt yttrande.

"Centerpartiet delar synen att ett torg ska vara aktivt, men vi anser att det är människorna som gör ett torg levande, inte en byggnad eller ett landmärke. Därför har vi hela tiden, ändå från det att kommunstyrelsen fattade beslut om att ordna en arkitekttävling varit motståndare till att uppföra nya hus på Stortorget. Detta därför att vi anser att ett torg kräver öppna ytor och att en byggnad parallellt med järnvägen sluter Katrineholms stadskärna mot omvärlden på ett icke önskvärt sätt.

Med det sagt, vill vi ändå framföra följande om planen:

Stortorget har genom åren varit en viktig knutpunkt för Katrineholm. Här har legat busstation och parkeringar. Numera ansluter torget till Katrineholms Resecentrum. Enligt handlingen finns det planer på att bygga om resecentrum ”inom överskådlig framtid”, vilket i synnerligen hög grad måste påverka detaljplanens utformning. Utrymmet mellan torget och järnvägen är trots allt begränsat och enligt vad som står i planen avgår 18 olika busslinjer från Resecentrum. Med en utvecklad kollektivtrafik kommer avgångarna att öka.

I den tidigare samrådshandlingen ställdes krav om en halv parkeringsplats per lägenhet. Detta krav har nu nollats. Vi ifrågasätter rimligheten i detta och vilka konsekvenser det får för kommande planer och bostadsbyggande. Är det verkligen möjligt att i så fall ställa krav på parkeringsplatser vid andra etableringar? Bilen är fortfarande ett viktigt kommunikationsmedel och det är inte rimligt att räkna med att samtliga av de boende saknar bil eller är beredda att regelbundet leta parkeringsplatser. Men framförallt sätter detta en ny standard för Katrineholm.

Vidare anser vi att tillgängligheten för rörelsehindrade måste beaktas. 25 meters gångavstånd är inte acceptabelt. Det är helt orimligt att det i detaljplanen slås fast (sid 32) att ”Det nya bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en rörelsenedsättning att bosätta sig.” (Se PBL och BBR!) Katrineholm år 2022 kan inte ha detaljplaner som utestänger invånare på förhand. Det är diskriminering och ett klart avsteg från målet om ett samhälle tillgängligt för alla.

I planen hänvisas till en trafikmätning från 2013. Det är en ganska lång tid och mycket har hänt i trafikflödena. Mätningen bör därför göras om för att visa hur trafiken längs Fabriksgatan påverkar en byggnation.

Centerpartiet ifrågasätter starkt om riksintresset för kulturmiljövården kan behållas om den del av riksintresset som hör till Katrineholms anknytning till järnvägen skärs av, av en byggnad. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har ju sitt historiska sammanhang tack vare järnvägen.

Centerpartiet noterar också denna gång det ovanliga i att Katrineholms kommun ställer sig beredd att påta sig kostnaden för att vid behov lägga om vatten- och avloppsledningar. Detta gäller även de telekablar som går under Stortorget och som anses omöjliga att flytta utan att de går sönder. Det framgår inte vad detta kostar, mer än att det är kostsamt.

Sedan detaljplanen var utställd för samråd 2015 har byggplanerna förändrats och ytterligare torgmark tagits i bruk för byggnation. Centerpartiet fortsätter att ifrågasätta om de aktiviteter som genomförs på torget i dag ska kunna genomföras framgent på en mindre yta och kommer de boende med balkonger mot torgsidan att acceptera bullret från dessa aktiviteter?

Det är människorna som gör ett torg levande, inte husen. Stortorget behöver liv och rörelse, inte skrytbyggen. Centerpartiet säger därför nej till kostsam ombyggnad av Stortorget och ja till aktiviteter på torget, exempelvis en utökad torghandel."