Skydda produktiv åkermark

Vi behöver odla allt vi kan för att bli mer självförsörjande. Därför vill vi i Centerpartiet att kommunen tar fram en policy för att säkra att mark som går att odla eller använda som beten används till det.

Så här skriver vi i motionen till kommunfullmäktige i Katrineholm:

Produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för ett samhälle och en förutsättning för livsmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett starkt skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken och i den nationella och regional livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka.

Samtidigt tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. I Katrineholm har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit sedan 2010. (Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.)

När jordbruksmark minskar så reduceras möjligheten att producera livsmedel och för kommunerna att försörja sig själva med livsmedel. När produktionen minskar ökar i sin tur klimatpåverkan genom ökade import av livsmedel.

Centerpartiet har länge drivit på att få till en förändring på det här området både genom stärkt lagsstiftning och genom lokala initiativ. I några kommuner har de styrande infört nollvisioner för byggnation på jordbruksmark. Vi tycker att Katrineholm behöver gå i liknande riktning och ge ett tydligt skydd av produktiv jordbruksmarks- och betesmark. Tillgång till mark är en grundläggande förutsättning för livsmedelsproduktion och den ska värnas och ges förutsättningar att växa. Vi anser att det är direkt olämpligt att planlägga värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. Det är en fråga om miljö, vår självförsörjning och säkerhet.

Katrineholm är en kommun med goda odlingsförutsättningar. Det ska vi vara stolta över och den gröna näringen måste ges förutsättningar att växa även i framtiden. För att säkra att den gröna näringen kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd för den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i framtiden. Det här är helt i linje med såväl regional som nationell livsmedelsstrategi.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark och betesmark.

Katrineholm 22 februari 2022

Ann-Charlotte Olsson (C)