Anlägg fler regnrabatter

Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i Katrineholm och Sverige. Vi måste värna det fina kranvattnet som vi har genom att minimera slöseri. Det kan vi göra genom att använda ny teknik, ha vattenmätning på hushållsnivå, styra bevattning och via riktad information om vad du som användare kan göra för att vara rädd om vårt vatten.

Ett sätt att värna det viktiga dricksvattnet är att spara på det och använda regnvatten (dagvatten) på ett bättre sätt, exempelvis till bevattning. Det är dessutom viktigt att hantera dagvattnet från regn och skyfall, så att det inte blir översvämningar eller belastar avloppssystemet så att orenat vatten förs ut till sjöar och vattendrag.

Centerpartiet ser möjligheter med att anlägga våtmarker för att bromsa och rena, framförallt där det redan finns naturliga förutsättningar för detta.

Men vi behöver göra mer för att möta regn och skyfall. Då behöver regnvattnet tas om hand, så att de inte ställer till med översvämningar och problem. Ett sätt att göra det är att anlägga regnrabatter. Det är rabatter, odlingsytor, som nära hus eller i samling lite längre bort kan fungera som ett mindre vattenmagasin.

En regnrabatt kan vara en planteringstunna utmed fasaden eller en nedsänkt rabatt för att kunna ta emot takvatten eller vatten från omgivande hårdgjorda ytor. Ett ytterligare alternativ är att göra en nedsänkt rabatt en bit bort från byggnaden. Det här går att göra i liten skala eller som en mindre park.

Vi tycker att detta är något som vi borde satsa på i Katrineholm i såväl stor som liten skala. Det kan vara lösningen för större parkeringar, där växterna även tar hand om vattenföroreningarna, såväl som för större och mindre fastighetsägare som får vackra rabatter i anslutning till husen.

Centerpartiet vill se fler anlagda regnrabatter och att kommunen informerar och inspirerar fastighetsägare om möjligheten att fördröja regnvatten genom att anlägga regnrabatter.

Det är viktigt att kommunen tar täten och ser till att kommunens fastighetsbolag KFAB och KIAB går före i arbetet att ta hand om regnvattnet och se det som en resurs. Vi vinner alla på att vara mer rädda om vårt vatten.

Det ska också löna sig att investera i framtiden. Den som gör en satsning i form av en regnrabatt eller ett motsvarande omhändertagande av dagvattnet ska premieras i VA-taxan. Det är vårt vatten väl värt.

Inger Fredriksson, Centerpartiet

(Artikeln införd i KK 11/10 2022)