Centerpartiet överklagar torgplanen

Centerpartiet överklagar planen som tillåter ett nytt hus på Stortorget. Vår gruppledare Inger Fredriksson lämnade in partiets protest till samhällsbyggnadsförvaltningen, som sedan ska föra den vidare till Mark- och miljödomstolen.

Centerpartiet har under hela den tid som detaljplanen tagits fram yttrat sig och framfört synpunkter.

- Det är därför självklart att vi nu också fullföljer och begär att planen prövas om den uppfyller kraven som ställs vad gäller riksintresset, tillgänglighet och parkeringsnorm, säger Inger Fredriksson.

Här följer yttrandet i sin helhet:

Överklagande till Mark- och miljödomstolen

Angående kommunfullmäktige i Katrineholms beslut om Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholm

Centerpartiet i Katrineholms kommun anser att planen ska upphävas.

Motiven för att planen ska upphävas är följande:

Riksintresset för kulturmiljövården. Riksintresset är Katrineholms anknytning till järnvägen och består av bebyggelsen vid järnvägsstationen, järnvägen och stortorget. Detta kulturhistoriska sammanhang skärmas av genom en bebyggelse på Stortorget. Vi anser inte att den föreslagna passagen (tunneln) kan ersätta den siktlinje som riksintresset kräver, utan att byggnaden kommer att uppfattas som en mur mellan järnvägen och staden Katrineholm.

Vidare har Katrineholms kommun inte tagit hänsyn till länsstyrelsens synpunkter i planeringsbeskedet (Se bilaga!), vad gäller markbeläggning, fontän och lindallén, vilka samtliga är en del av riksintresset.

”I detaljplaneförslaget har kommunen gjort ställningstagandet att inte skydda torgets befintliga markbeläggning, fontänen och lindallén. Länsstyrelsen anser att den befintliga markbeläggningen, fontänen och lindallén har mycket höga kvaliteter som är av betydelse för riksintresset. Länsstyrelsen bedömer att ett borttagande av befintlig markbeläggning och fontänen kan medföra en påtaglig skada på riksintresset eftersom de är viktiga aspekter av torgets helhetsgestaltning. Stortorget utgör ett centralt uttryck för riksintresset Katrineholm. Påtaglig skada kan hävdas på riksintresset som helhet och på aspekter eller delområden inom den riksintressanta miljön. Ett mindre delområde, såsom Stortorget, kan anses vara av så stor betydelse för riksintressets samlade värden att en åtgärd som endast eller i huvudsak påverkar delområdet kan anses medföra påtaglig skada på hela riksintresset. Den befintliga markbeläggningen av bågsättningstyp med gatsten av svensk granit och fontänen i bearbetad granit ska därför skyddas med planbestämmelser på plankartan Lindallén omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken vilket ska framgå av planbeskrivningen. En upplysning om att trädallén omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken ska finnas på plankartan.” (Citat från planbeskedet).

Tillgänglighet. Enligt planbeskrivningen ska ”angöring och parkering för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från entré till bostäder och centrumverksamheter”. 25 meter är en avsevärd sträcka i sammanhanget för en person med funktionsnedsättning och innebär ett klart avsteg från målet om ett samhälle tillgängligt för alla. Detaljplanen medför en medveten diskriminering.

Parkeringsnorm. I den tidigare samrådshandlingen ställdes krav om en halv parkeringsplats per lägenhet. Detta krav har nu nollats. Vi ifrågasätter rimligheten i detta. Bilen är fortfarande ett viktigt kommunikationsmedel och det är inte rimligt att räkna med att samtliga av de boende saknar bil eller är beredda att regelbundet leta parkeringsplatser.

Då detta är synpunkter som vi har framfört tidigare i processen och inte fått tillgodosedda, anser vi att planen ska upphävas.