Gör om och gör bättre!

Förslaget till Översiktplan, kallat Framtidsplan 2050, som nu går ut på samråd, skulle redan från början kunnat vara bättre.

Därför yrkade Centerpartiets Inger Fredriksson på att planen skulle omarbetas innan den lämnades ut till allmänheten att ha synpunkter på.

Nu blir det allmänhetens sak att ta till sig materialet och försöka bilda sig en uppfattning om det.

- Framtidsplan 2050 – Översiktplan för Katrineholms kommun är ett ojämnt pussel av delar som inte riktigt hänger ihop. Vissa delar har ett framtidsperspektiv, medan andra beskriver nuläget och stannar där. En del texter kräver dessutom googling för att bli begripliga, säger Inger Fredriksson.

Enligt Plan- och bygglagen ska en översiktsplan kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare och av privatpersoner. Förslaget uppfyller inte det kravet idag.

- Framtidsplan 2050 skulle kunna bli bättre till sitt innehåll med mer enhetlighet genom en ytterligare genomgång och omarbetning. Mot bakgrund av detta yrkade jag att planen skulle återremitteras, vilket kommunstyrelsen inte höll med om, fortsätter Inger Fredriksson.

Synpunkter på planen ska lämnas in senast 30 oktober.