Gärna våtmark - men inte här!

Miljön och jordbruksmarken på Djulö gärde är för värdefull för att tas ur bruk för att göra våtmark av.
Därför sa Centerpartiet nej, när kommunstyrelsen beslutade om en nästan tredubbling av området som planeras för våtmark på Djulö gärde.

Centerpartiet är väl medvetet om klimatförändringarnas följder och de problem dagvattenhantering medför, när allt fler ytor bebyggs och asfalteras. Skyfall riskerar då att skapa översvämningar som vållar stora materiella skador i samhället. Det måste därför finnas en beredskap för att möta stora vattenflöden och att också ta ansvar för dagvattnets kvalitet. En våtmark kan därför vara en del av lösningen för att bromsa översvämningar och rena vatten genom växtlighet och avdunstning.

Men då måste placeringen vara rätt. Djulö gärde, med sin produktiva åkermark är fortfarande, enligt vår mening i Centerpartiet, inte rätt placering. Det som från början var fem hektar ska nu mer än fördubblas, vilket betyder att ännu mer jordbruksmark avsedd för livsmedelsproduktion tas ur bruk. Åkermark ska brukas, inte förbrukas.

- Utökningen av området ger oss tyvärr rätt i de farhågor som vi framfört tidigare om att Djulö gärde med dess öppna landskap, som är lika vilsamt som parkmark för många katrineholmare, försvinner bit för bit, säger Inger Fredriksson (C).

Förslaget ska nu upp för beslut i kommunfullmäktige i oktober.