Vägarna behöver stöd varje år

De små landsbygdsvägarna, de som finns utanför det stora, statliga vägnätet, behöver stöd varje år, inte enbart de år det finns medel i en kommunal budget.
Det anser Centerpartiet, som reserverade sig, när beslut om nya riktlinjer för vägbidrag till enskilda vägar togs i kommunstyrelsen i Katrineholm.

De enskilda vägarna är en förutsättning för en levande landsbygd och för att hela Katrineholm ska kunna leva. Genom att de beviljas bidrag får allmänheten tillgång till vägnätet. Detta är självklart lika viktigt varje år.

- Därför var det viktigt att få med det i förslaget till nya riktlinjer, säger Inger Fredriksson, som är Centerpartiets ledamot i kommunstyrelsen. Vi vill också att genomfartsvägar ska kunna få bidrag, de vägar som Trafikverket benämner som kategori C. Det är vägar som binder samman andra vägar och som har stor betydelse för dem som inte direkt har andelar i vägföreningen. Dessa vägar används mer och slitaget blir större.

Kristdemokraterna ställde sig också bakom Centerpartiets yrkande. Riktlinjerna för vägbidrag till enskilda vägar kommer nu upp till beslut i kommunfullmäktige i oktober.