Frågar om trafiksäkerheten i Äsköping

Öljevi har utvecklats till en viktig idrottsplats, bland annat genom en allaktivitetsplan. Men för att ta sig till den behöver cyklister och gående korsa vältrafikerade väg 214.
Därför undrar Inger Fredriksson och Ingela Wallace vad kommunen gör för att öka trafiksäkerheten i Äsköping.

Här följer interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) om

Trafiksäkerheten i Äsköping

Fullmäktige har debatterat bygget av en cykelbana längs väg 555, där redan flera möjliga cykelvägar finns. Denna sträcka saknas dessutom i kommunens cykelplan.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen.

I Julita handlar det bland annat om att på ett säkert sätt kunna ta sig över väg 214 från Äsköping till idrottsplatsen Öljevi. Framförallt är det ungdomar som cyklar eller går till idrottsplatsen, som är välutbyggd med allaktivitetsplan, skjutbana och tennisbanor. Även skolan skulle kunna använda idrottsanläggningen, om vägen dit gjordes säkrare.

Idag finns cykelbana, men det saknas en undergång (tunnel) samtidigt som hastigheten har ökats från 70 km i timmen till 80 på väg 214. Olycksriskerna är alltså stora.

Mot bakgrund av detta vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vad har Katrineholms kommun gjort för att få till en hastighetssänkning till 60 kilometer i timmen på väg 214 vid infarten till Äsköping?

Har kommunen tagit upp och drivit frågan om cykelbana med tunnel under mot Trafikverket?

Anser du att insatserna är tillräckliga?

Katrineholm 10 januari 2024

Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)