Bygg cykelbana i Sköldinge

Bygg cykelbana i Sköldinge på den gamla banvallen!
Det föreslår Bertil Carlsson tillsammans med Inger Fredriksson och Ingela Wallace i en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm.

Här följer motionen i sin helhet:
Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om
Cykelbana i Sköldinge
Behovet av en cykelbana längs väg 647 från Villahagen till skolan i Sköldinge har diskuterats under många år. Sträckan finns med i kommunens cykelplan från 2015 och benämns då som ett utvecklingsstråk.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen och vi har vid många tillfällen tagit upp frågan om vad som görs.

En lösning skulle kunna vara att använda den gamla banvallen, sträckan A på kartskissen, som grund för en gångcykelbana. Den är en rest från industrispåret upp till gruvan. Denna del skulle kompletteras med ca 275 meter nyanlagd bana, sträckan B på kartskissen, samt en anslutning till dagens övergångsställe vid Sköldinge skola.

En sträckning enligt förslaget skulle använda mark som redan förberetts för transporter, vilket innebär att grundförutsättningarna är goda, samt göra att en mindre del ny mark behöver tas i anspråk. Men den största vinsten är naturligtvis att skolvägen skulle säkras.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att en gångcykelväg byggs i Sköldinge enligt motionens intentioner.

Katrineholm 15 januari 2024Bertil Carlsson (C) Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)