Frågar om trafiksäkerheten i Björkvik

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen. Därför undrar Inger Fredriksson och Ingela Wallace vad kommunen gör för att öka trafiksäkerheten i Björkvik.

Här följer frågan (interpellationen) till Johan Söderberg (S) i sin helhet:

Fullmäktige har debatterat bygget av en cykelbana längs väg 555, där redan flera möjliga cykelvägar finns. Denna sträcka saknas dessutom i kommunens cykelplan.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen.

I Björkvik finns cykelbana genom samhället längs väg 216. Mycket tung trafik passerar och övergångsstället vid vägen mot skolan och sporthallen upplevs otryggt. Infartsvägen mot skolan och sporthallen är heller inte anpassad till cyklister och gångare.

En tunnel och förlängd cykelbana skulle väsentligt förbättra säkerheten.

Mot bakgrund av detta vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vilka planer finns för att öka trafiksäkerheten i Björkvik?

Katrineholm 10 januari 2024

Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)