Frågar om trafiksäkerheten i Valla

Vilka planer finns för att öka trafiksäkerheten i Valla? Görs det något för att sänka hastigheten i de olycksdrabbade korsningarna?
Det undrar Inger Fredriksson och Ingela Wallace i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Södersberg (S)

Här följer interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) om

Trafiksäkerheten i Valla

Fullmäktige har debatterat bygget av en cykelbana längs väg 555, där redan flera möjliga cykelvägar finns. Denna sträcka saknas dessutom i kommunens cykelplan.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen.

Det finns tre infarter till Valla längs väg 55 och de är mer eller mindre olycksdrabbade. Det finns visserligen en tunnel under väg 55 för en säkrare passering. Dock ligger den närmare en kilometer bort från övriga infarter, så den blir inte något verkligt alternativ för den som exempelvis vill gå eller cykla till eller från Flodahållet eller som vill slippa ta bilen till motionsspåret. Särskilt Fyrö-korset är också ökänt för alla trafikolyckor som skett där.

En möjlighet att öka trafiksäkerheten och komma närmare nollvisionen är att införa en hastighetsbegränsning.

Enligt cykelplanen från 2015 är Storgatan genom Valla markerad som ett utvecklingsstråk. Det är en länk som saknas, då befintlig GC-väg har inriktning mot skola och idrottsplats.

Mot bakgrund av detta vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vad görs för att förbättra trafiksäkerheten i Valla?

Är kommunen villig att arbeta för en hastighetsbegränsning vid de aktuella korsningarna?

Var i planeringen finns cykelväg längs Storgatan?

Katrineholm 10 januari 2024

Ingela Wallace (C) Inger Fredriksson (C)