Bygg ny G/C-väg i Björkvik

En ny gång- och cykelväg i Björkvik skulle göra skolvägen säkrare för unga i Björkvik. Centerpartiet lägger därför förslag att kommunen på egen hand ska utreda ett förslag till ny sträckning med en tunnel under väg 216.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet ställt en rad interpellationer om brister i trafikmiljön i en rad orter och vad kommunen gjort för att åtgärda dem. I debatten framförde vi en möjlighet att förbättra trafiksäkerheten genom en kompletterande gång/cykelväg i en ny sträckning och med en tunnel under väg 216.

Kartskissen visar hur en ny sträckning av gång/cykelvägen skulle kunna göras från Sandviksvägen mot väg 216 och med lokalisering mellan bussplanen/återvinningen och bygdegården och med en tunnel under 216 och med fortsättning mot skolan/sport-hallen. Kommunen äger redan idag en del av den mark som skulle behöva tas i anspråk och för en dialog med en annan markägare om ett skifte. Den här lösningen skulle även ge de som reser med kollektivtrafik en ökad säkerhet.

Även om Trafikverket utreder insatser för att öka trafiksäkerheten längs 216 och Åsättersvägen, så är det inget som hindrar att kommunen själv tar initiativet till en utredning om en annan, och som vi i Centerpartiet ser det, bättre lösning.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att en utredning görs av en ny gång/cykelväg i Björkvik enligt motionens intentioner.

Katrineholm 7 mars 2024

Motionen är inlämnad av Inger Fredriksson, Ingela Wallace och Bertil Carlsson.