Valprogram STRÄNGNÄS 2022

Flaggor 2022

För Hela Strängnäs bästa

En hoppfull väg framåt!


Vi vill ge kraft åt varje människa 

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Sverige behöver en grön, trygg och hållbar vardag för alla. Människor runt om i Sverige kan tillsammans få hela landet att växa.

En röst på Centerpartiet är en röst på en grön, liberal politik. Vi vill bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. En röst på Centerpartiet, är en röst för mod och nytänkande för att hitta politiska lösningar för Sveriges bästa.

Vi tror på lokal samverkan i det lilla; föreningsliv, lokalt näringsliv och ideella organisationer


KRAFT ATT VÄXA GENOM LÄRANDE OCH GEMENSKAP

Alla barn och unga ska få frihet och kraft att växa genom trygg miljö och kvalitativt lärande. En bra skolgång och meningsfull fritid ger våra barn och unga kompetens och frihet att själva välja väg i livet och nå sin fulla potential. 

Vi tror på varje barns förutsättningar att nå sina mål. 

Vi vill höja resultaten i alla våra skolformer och ge fler elever möjlighet att nå behörighet till gymnasieskola och högre studier med godkända betyg.

För att nå dit behöver vi:

 • Främja det fria skolvalet genom att erbjuda skolskjuts både från och till landsbygder, och till vald skola oavsett huvudman. 
 • Förstärkning av Elevhälsans resurser. Alla elever behöver ha tillgång till den hjälp de behöver utifrån sina behov. Åtgärdsprogram ska skrivas och följas upp för de elever som riskerar att inte nå målen.
 • Utveckla nya former mellan skola och arbetsliv kring hur ungdomar ska få en bättre insikt om framtidsyrken.
 • Tätare samarbete mellan kommunen och Polisen för att motverka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning

NÄRA VÅRD OCH TRYGG OMSORG GENOM HELA LIVET

Alla människor ska ha en nära, trygg, tillgänglig och jämlik vård och omsorg. Genom valfrihet, digital utveckling och stort fokus på att främja hälsa ska snabb personlig hjälp ges till den som söker och behöver det. Vi vill skapa gladare vardag och ökad livskvalitet för äldre.

Ökad tryggheten genom Familjecentraler som ger föräldrar ökat stöd och utbildning. Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas ytterligare. Ett utökat samarbete med ideella organisationer som kan hjälpa mot psykisk ohälsa och ensamhet samt bidra till ökad trygghet.

För att nå dit behöver vi:

 • Ökad digitalisering för att möjliggöra trygghet och ökad självständighet i hemmet. 
 • Stärka kvaliteten och kontinuiteten i hemtjänsten. Verka för att öka valfrihet.
 • Familjecentraler med öppen förskola som bör finnas i vår större kommundelar. 
 • Demensvården prioriteras ännu mer och får ökade resurser. 
 • Satsa på ökad kompetensutveckling för alla som arbetar i vården. Utbildningsinsatser för fler vårdbiträden, så att de uppnår kompetens till undersköterska.
 • I ökad utsträckning nyttja undersköterskekompetensen till rätt saker dvs det som är vårdande. Se över möjligheter att införa specialisttjänster. 

ETT GRÖNT STRÄNGNÄS MED HÅLLBAR ENERGI

I framtidens Strängnäs produceras egen hållbar, grön energi. Såväl barn som vuxna, som varor och information rör sig snabbt, tryggt och tillgängligt till, från och inom hela kommunen. Det är enklare att handla lokalproducerat. I det offentliga köket är närodlad mat en självklar del. Det finns jordnära kraft i framtidens Strängnäs kommun.

Vi tänker om och tänker nytt. Kommunen ska i alla sina verksamheter vara ett föredöme och föregångare i klimat- och miljöarbete.

 • Sträva efter att bygga fler sammanhållna cykelvägar. 
 • Ta fram en handlingsplan för våra landsbygder för att skapa en hållbar utveckling som ökar möjligheter till ett bra liv utanför tätorten.
 • Se över möjligheterna att införa lokala vatten- och avloppslösningar på landsbygden. 
 • Alltid sätta upp solceller, gärna med synliga displayer, på alla nya kommunala fastigheter där det är möjligt. 
 • Uppmuntra lagring av koldioxid i jordbruks- och våtmarker. Det innebär minskade utsläpp.

BLOMSTRANDE TILLVÄXT FÖR FÖRETAG OCH JOBB

Vi tror på en stark innovativ utveckling inom Strängnäs gröna näringar, besöksnäringen och den hållbara industrin. En välutvecklad infrastruktur i hela länet gör det möjligt att både små och stora företag fortsätter att växa.

Vill vi stärka det lokala näringslivet och stimulera konkurrenskraften genom att matcha kompetens och utbud mot den lokala arbetsmarknadens behov.

För att nå dit behöver vi:

 • Utveckla vuxenutbildningen med fler yrkesutbildningar och kurser för de som vill/har behov av att omskola sig. 
 • Ökad matchning mot lokala näringslivets efterfrågan av kompetens. Samarbetet med Region Sörmland och andra kommuner i länet ska också stärkas när det gäller gemensamma utbildningar. Det ger ett bredare utbildningsutbudet.
 • I kommunen finns en fantastisk besöksnäring som vi vill stötta och utveckla ännu mer, t ex fortsätta nå nya målgrupper. 
 • Erbjuda alla som vill och behöver SFI-utbildning för snabbare integrering i arbetslivet och ökad delaktighet i samhället. 

ETT GOTT LIV MED KULTUR, IDROTT OCH FRITIDSAKTIVITETER

Det ska vara gott att leva i Strängnäs kommun och alla ska ha en god livskvalitet. Det ska finnas aktiviteter som lockar så många som möjligt. Det ska finnas goda möjligheter att känna sig delaktig och inkluderad i olika sammanhang. Det krävs ett varierat utbud av aktiviteter som också kan bidra till en ökad folkhälsa. 

Ett sätt att utveckla demokratin är att finna fler sätt att tillämpa medborgardialog. Det ska ge alla möjligheter att ta ansvar för och engagera sig i olika frågor. Medmänsklighet, och stolthet över vår kommun, är viktiga värden.

För att nå dit behöver vi:

 • Införa medborgarbudget i alla kommundelar. Medborgarna får rösta om vad de tycker är viktigast att utveckla där de bor. Det bidrar till utveckling, lokal demokrati, delaktighet och brytande av normer.
 • Fortsätta arbetet med att nå hög jämställdhet och mångfald i all verksamhet där kommunen bidrar på något sätt. 
 • Det finns ett varierat kulturutbud i alla kommundelar. En idé kan vara att införa flyttbara utomhusutställningar med olika teman, konstverk etc.
 • Föreningsstödet kan utvecklas ännu mer och särskilda bidrag kan införas för de aktiviteter som är trygghetsskapande och/eller når specifika grupper i samhället.