Klyv inte Trosa kommun – låt den växa klokt

Vi gillar tillväxt i Trosa kommun och vi gillar tillväxt både i och utanför tätorten. Vi vill ha en ökad tillväxt i och runt Vagnhärad men även i våra mindre tätorter samt på landsbygden. För att i framtiden klara­ vår livsmedelsproduktion behövs landsbygdsföretagaren som även vårdar vårt landskap, men de behöver samhällets serviceutbud och kunder till sina varor. Därför är det viktigt att se till hela kommunen när vi fortsätter att växa. Oavsett var i kommunen vi bygger är det viktigt att satsa på bra vägar, säkra gång och cykelstråk, bra kollektivtrafik samt tillgång till data och telefonikommunikation.

För att kunna utveckla kollektivtrafikåkandet och fortsätta att ha bra möjligheter att besöka Trosa och Vagnhärad behöver vi säkerställa att det finns parkeringar för både bil och cykel på strategiska platser.

Vi vill även att när nya vägar anläggs så ska det vara självklart att det planeras för och byggs säkra gång- och cykelstråk. Dessutom vill vi att det ska gå att cykla mellan alla våra kommundelar före 2022.

För att både små och stora transporter ska kunna ta sig fram miljöanpassat och säkert så krävs bra vägar. Byggandet­ av infart västra Trosa skapar gång- och cykelväg samt en bilväg med ett körfält i vardera riktning, med låg hastighet och därmed låga utsläpp. Det ger en separation av trafikslagen vilket ökar säkerheten och stimulerar till cyklande och gående.

Med denna väg så underlättar vi tillväxt i alla delar av kommunen, och trafik­flödet i och till och från Trosa tätort blir hållbart i längden. Västra infarten är en långsiktig investering där staten är med­finansiär.

Trosa kommun skall växa, men på ett sådant sätt att de faktorer som skapar livskvalitet bibehålls. Vi vill ha en befolkningsutveckling i hela kommunen och är beredda att skapa förutsättningar för detta. Vid planeringen av framtida bostadsområden är det av stor vikt att nyttja åkermark förnuftigt. Både för att behålla vår lokala livskvalitet och vår kommuns identitet, samt för att skapa förutsättningar för lokal livsmedelsproduktion. Genom att ta med våra hembygdsföreningar när vi planerar bebyggelse och hanterar namnfrågor så kommer vi få en bra anknytning till kommunens historia.

Vi gillar tillväxt och vill att den ska ske i hela kommunen.

John Carlsson, Vagnhärad

Helene Carlind, Trosa

Louise Montgomery, Västerljung

Stefan Björnmalm, Vagnhärad

 

kommunfullmäktigekandidater för Centerpartiet i Trosa kommun