En skola där varje barn får lyckas

En skola där varje barn får lyckas

Alla barn ska få lyckas i skolan. Det lägger grunden för ett samhälle där individen får kraften att fatta sina egna beslut och nå sin fulla potential. Alla ska kunna känna sig trygga med sin skola och få en likvärdig utbildning oavsett var i Huddinge de växer upp. Alla elever ska ha hög kvalitet i undervisningen, få stöd och utmaningar och kunna ha trygga relationer till både lärare och klasskamrater. Det behövs fler lärare och fler mindre sammanhang i skolan. För att tidigt identifiera barns och elevers behov av stöd och utmaningar vill vi stärka lärarna och satsa på ökad kompetens inom språkutveckling, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och särskild begåvning.

Genom att prioritera normkritik och en tillgänglig elevhälsa vill Centerpartiet säkra trygghet och trivsel så att varje barn får må bra och kan vara sig själv. Det ska råda nolltolerans mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar. Vi ser helheten kring barns uppväxt. Så lägger vi grunden för trygga och lyckliga barn.

Centerpartiet vill:

 • NPF-säkra alla kommunala skolor
 • Att alla grundskolor organiserar rastaktiviteter för att öka trivsel och kamratskap
 • Anställa fler förskollärare och minska barngrupperna
 • Anställa fler lärare i grundskolan
 • Utveckla skolbiblioteken (och stödet till föreningar som erbjuder studiestöd och läxläsning)
 • Erbjud stöd till föreningar för att kunna inkludera fler barn
 • Håll samman stödet till familjer med NPF-barn
 • Införa syskonförtur som första urvalsgrund vid skolvalet
 • Säkerställa att maten i kommunens verksamheter håller hög kvalitet och är närodlad
 • Verka för att fler barn i socioekonomiskt svaga områden deltar i förskola och skolors fritidsverksamhet
 • Kartlägga och utveckla arbetet med hemmasittare, exempelvis med uppsökande verksamhet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.