Stuvsta

Framkomligheten är idag ett problem i Stuvsta, därför vill vi både skapa fler pendel- och infartsparkeringar och göra det lättare att välja kollektivtrafik eller cykel året om. Att skapa fler arbetsplatser lokalt är också ett sätt att minska trafikproblemen.

Det ska vara enkelt att bidra till en bättre miljö! Idag känns det osäkert att cykla genom Stuvsta centrum. Antingen får du trängas med gångare på trottoarerna eller ge dig ut bland bilarna. Vi vill bygga cykelväg genom centrum och en vettig cykelväg till Älvsjö. Att använda ett elljusspår som cykelväg duger inte, cyklister och löpare ska inte trängas på samma stig. Vi vill också bygga säkra cykelgarage vid stationen och driva på för att bussarna ska gå oftare i anslutning till tågen.

Huddingevägen är en barriär för områdena på vardera sidan vägen. På lång sikt vill vi gräva ner delar av vägen och på kort sikt förbättra gång- och cykelstråken. Vi är också positiva till att subventionera bullerplank till fastighetsägare. För att minska genomfartstrafiken på Häradsvägen är det viktigt att Södertörnsleden byggs så snart som möjligt.

Därför vill vi:

  • Bygga ytterligare ett garage för infartsparkering i Stuvsta centrum, i första hand på östra sidan. För att underlätta för fler att ställa bilen och för att bidra till ordning och reda på gatorna behövs det ökad kapacitet.
  • Ta fram en utvecklingsplan för centrala Stuvsta för att både utveckla området och ta omhand viktiga frågor som till exempel trafik, närservice och solljus.
  • Bygga ett säkert och väderskyddat cykelgarage vid pendeltågstationen i Stuvsta.
  • Utreda en överdäckning över stationsområdet.
  • Minska barriäreffekten av Huddingevägen genom området. Utreda förslaget till ”Förbifart Stuvsta” som en lånsiktig möjlighet att gräva ner vägen i samband med eventuell nedgrävning av järnvägen i tunnel.
  • Förbättra busstrafiken i Stuvstaområdet, till exempel med högre turtäthet på linje 705.
  • Att alla skolor i området ska få egna tillagningskök.
  • Göra Kynäsberget till naturreservat, som en viktig del i det större naturområdet Hanvedenkilen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.