För en klimatsmart och grön ö

Centerpartiet Lidingö brinner för natur, miljö och klimat. Vi ska skydda vår unika ö med stora grönområden i direkt anslutning till storstaden. Vi vill se:

 • Levande och friskt vatten med dagvattendamm, våtmark och aluminiumfällning i Kyrkviken
 • Fossilfritt Lidingö 2040 genom koldioxidbudget med åtgärdsplan
 • Utökade naturreservat och insatser för biologisk mångfald som värnar naturen på ön

sol-has-bg sol-light-text

Levande och friskt vatten

Vi vill att Lidingö ska vara en ö med rent, levande och friskt vatten. Tyvärr har vi problem med många vatten runt och på ön idag, vackra Kyrkviken har exempelvis problem med övergödning och döda bottnar. Vi vill verka för bättre biologisk mångfald i våra vatten och stärka möjligheten till rekreation längs våra kuster. Vi vill:

 • Hålla Lidingös sjöar och vatten fria från föroreningar och övergödning.
 • Bygga dagvattendamm i Kyrkviken för rening av dagvatten för att minska övergödning i Kyrkviken.
 • Genomföra aluminiumfällning i Kyrkviken för att minska övergödning och förbättra vattenkvalitén på liknande sätt som skett i Kottlasjön.
 • Bygga en våtmark vid Kyrkviken med inspiration från Initiativ Utö, exempelvis vid Gråviken för att underlätta fortplantning för abborre och gädda och därmed förbättra balansen i ekosystemet - vilket även kommer ge bättre vattenkvalité.
 • Utreda ett marint naturreservat i till exempel Kyrkviken för att binda samman Långängen-Elfviks naturreservat samt för att skapa möjlighet för biologisk mångfald med möjlighet för barnkammare för rovfiskebeståndet.
 • Skapa fler platser för bad exempelvis vid Hustegaholm.
 • Möjliggöra havsbastu för bad året om.
 • Skapa en vandringsled Lidingö runt.
 • Utveckla en marin mötesplats vid brofästet.
 • Fortsätta upphandla upplockning av skräp och skrot från vattnet runt ön.

En klimatsmart ö där hela samhället arbetar gemensamt för hållbarhet

Centerpartiet vill att Lidingö ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbetet. Vi vill att stadens arbete ska utgå från Agenda 2030 med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Om alla människor på jorden förbrukade resurserna som vi gör i Sverige skulle det krävas fyra jordklot. Detta innebär att det inte räcker att göra insatser globalt. Vi måste även arbeta med klimatfrågan lokalt - tillsammans. Vi vill:

 • Ta fram ett hållbarhetsprogram utifrån Agenda 2030 och tillsätta ett hållbarhetsutskott som styr stadens strategiska hållbarhetsarbete. Konsumtionsperspektivet ska tas med i programmet. Ett mål i programmet ska vara att Lidingö blir fossilfritt senast 2040 och därefter arbetar för att bli klimatpositiva.
 • Inleda samarbete mellan stad, föreningsliv och näringsliv, gärna i samarbete med universitet eller högre utbildning, med ett lokalt klimatprotokoll.
 • Ta fram en koldioxidbudget med åtgärdsplan för Lidingö för att nå Parisavtalets mål.
 • Ställ krav på hållbart byggande med livscykelperspektiv från råvara till återvinning.
 • Möjliggöra fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar från alla hushåll på Lidingö.
 • Skapa återbrukshus vid Stockby returpark där Lidingöbor kan laga saker eller ta tillvara på hela saker innan de slängs i onödan.
 • Möjliggöra laddstolpar i kommunen och sätt upp laddstolpar på stadens egna fastigheter.
 • Verka för med solenergi i staden och investera i solenergi på stadens fastigheter. Prova möjlighet för solenergipark exempelvis vid Breviksbadet.
 • Verka för att Käppalaverkets spillvärme tas tillvara till fjärrvärme.

Värna naturen på ön

Vår gröna natur är en av Lidingös stora styrkor. Vi vill värna vår natur på ön och stärka den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är viktig för vårt ekosystem, inte minst pollinatörerna. Vi vill:

 • Utöka naturreservaten för att skydda naturen för kommande generationer, både för rekreation och biologisk mångfald. Utöka naturreservaten över Mölna ängar ner till Värtan, runt Kottla gård, skogen på Elfvikslandet och ett nytt naturreservat i Sticklinges skogar.
 • Initiera plocka skräp-dagar där föreningslivet får extra bidrag till sin verksamhet vid deltagande, exempelvis genom Städa Sverige.
 • Gynna våra pollinatörer i val av stadens planteringar, genom att skydda och så blomsterängar samt inte klippa ner ängar i förtid.
 • Säkra att åtgärder för skog och natur görs utifrån att stärka biologisk mångfald och förbättra rekreationsmöjligheter – inte vinstkrav.
 • Värna de gröna ytorna i kommunen och i stadsutvecklingen använda redan hårdgjorda ytor.
 • Underlätta för odlingsföreningar så som tillsammansodlarna och möjliggör för boende i flerbostadshus att odla genom att sätta ut pallkragar på ytor som inte används.

Läs hela vårt valprogram för 2022-2026 här. , 8.1 MB.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.