Hälsans ö på riktigt

Centerpartiet Lidingö vill satsa på idrott, kultur och psykisk hälsa för att skapa hälsans ö på riktigt. Vi vill:

 • Investera i idrottscampus Högsätra för att stärka idrottsföreningarnas möjlighet att utvecklas
 • Utöka tillgänglighet till teater, musik och konst för barn och unga genom kulturpeng
 • Satsa på förebyggande arbete för unga - med insatser från tidig ålder

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Satsa på idrotten - skapar hälsa genom hela livet!

Den som är fysisk aktiv löper mindre risk för folkhälsosjukdomar och psykisk ohälsa. Idrottsrörelsen skapar hälsosamma levnadsvanor genom hela livet. Vi vill stötta föreningsidrotten på Lidingö som skapar meningsfull fritid för våra barn och unga samt minskar risken för att ungdomar hamnar i droger eller andra problem. Idag råder hallbrist på Lidingö, hittills har satsningar främst varit renoveringar eller ersättning av gamla hallar med nya vilket höjt kapaciteten inom respektive anläggning men inte ökat den totala tillgången av hallar. Vi vill:

 • Investera i Högsätra idrottscampus med bollhall med läktarkapacitet, plats för innebandy, ishall samt rackethall för badminton och tennis. Vi vill se över möjlighet och behov för ytor som passar friidrott, dans och kampsport i idrottskomplexet.
 • Fortsätta utveckling av Lidingövallen med plats för friidrottens hemviste med idrottsytor, isrink, tennis och fotbollsplaner.
 • Möjliggöra utökning av ridsport genom att tillåta utbyggnad av Stockby ridskola.
 • Införa nolltaxa för hyra av kommunala idrottsytor för barn- och ungdomsidrotten – avgift debiteras för bokade halltider som inte används för att säkra effektiv användning av våra hallar.
 • Återinföra konstsnöspår för längdskidor på Lidingö som uppmuntrar till rörelse från barn till pensionär.
 • Utveckla fler spontanidrottsytor, exempelvis multibollplaner som passar för bandy, basket och fotboll samt fler isbanor som isbiten i Sticklinge.
 • Skapa en vandringsled ”Lidingö runt” och färdigställa sista etappen av bryggpromenaden från brofästet till Larsberg.
 • Bygga havsbastu på Lidingö.
 • Verka för en ny bowlinghall på Lidingö.

Ett rikt kulturliv där civilsamhället tar stor plats

Att tillgängliggöra kulturen för fler barn och unga är en bra investering i framtiden. Vi vill istället för att gång på gång höja priset på teater och musik på ön höja tillgängligheten genom fler platser, fler aktörer och fler aktiviteter att välja mellan. Vi vill:

 • Införa kulturpeng där ungdomar får tillgång till flera aktörer och valmöjligheter för musikskola, teaterverksamhet eller andra kulturella verksamheter så som konst.
 • Sänka avgiften till musikskola och Sagateatern efter flera år med markanta prishöjningar, denna verksamhet ska vara tillgänglig ekonomiskt för alla.
 • Värna vårt välfungerande bibliotek och säkerställ generösa öppettider. Vi vill utveckla dess roll i digitaliseringens spår, biblioteken ska vara ett centrum för kunskap och kultur på nätet.
 • Utveckla kulturveckan och inför en Lidingövecka som lyfter Lidingös näringsliv, öns kultur- och föreningsliv.

Stärk den psykiska hälsan hos unga på ön

Dagens unga möter stora krav i samhället, på sociala medier och en hög press från föräldrar att prestera i skolan. Det är viktigt att skolan ger eleverna verktyg att hantera press och känna trygghet i sig själva. Eleverna ska inte vara utmattade efter skolgången utan lustfyllda inför sitt framtida liv. Vi vill:

 • Stärka elevhälsan och säkerställa kompetent personal på plats i skolan hela veckan.
 • Lyfta den psykiska hälsan i samband med fysiska hälsokontroller i skolan för att tidigt fånga upp elever med behov av stöd.
 • Öka samarbetet mellan skola och region om BUP, första linjens psykiatri och ungdomsmottagningen.
 • Införa ett systematiskt arbetssätt från förskola och uppåt för att arbeta med barns självkänsla, exempelvis genom ”Våga vara” där barn får verktyg för grundtrygghet och att själva välja sin framtid utan att bli styrda av exempelvis grupptryck.
 • Att yrkesvägledare ska komma i kontakt med eleverna tidigt i grundskolan för att öka motivation och elevernas syn på möjliga val till gymnasiet och yrkesbana därefter.
 • Höja andel utbildad personal i fritidsverksamheten och erbjuda givande fritid för barnen efter skolan.
 • Satsa långsiktigt på modellen ”Trygg uppväxt” med samverkan mellan alla aktörer runt barn och unga för att fånga upp barn med problem tidigt och då sätta in rätt insatser.
 • Skapa en tillgänglig skola och förskola som anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en anpassning som kommer gynna alla elever.

Stoppa droganvändningen på ön

Lidingö har problem med hög tillgång till droger för unga visar Stockholmsenkäten. Det förebyggande arbetet är här viktigt och att personalens kunskap stärks. Förutom satsningar på givande fritidsysselsättningar genom satsning på kultur och idrott vill vill:

 • Utöka fritidsgårdsverksamhet i området Larsberg/Bodal/Baggeby, se över möjlighet för fritidsgård i Käppala samt fortsätta utveckla befintliga fritidsgårdar.
 • Utbilda all personal som möter barn och unga om droger och drogprevention samt fortsätta med återkommande utbildning och stöd till föräldrar.
 • Involvera alla aktörer som finns runt ungdomarna i det drogförebyggande arbetet, till exempel fritidsgårdar och idrottsföreningar.
 • Säkra att stadens fältassistenter är närvarande där ungdomarna finns. De ska där skapa kontaktpunkter mellan staden och ungdomar på ön för att hjälpa unga som exempelvis är på väg in i ett drogberoende eller har andra problem.
 • Stödja nattvandringen för fler vuxna ute under kvällar och nätter.

Läs hela vårt valprogram för 2022-2026 här. , 8.1 MB.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.