Äldreomsorg

Bild

Ett gott liv som senior och rätt till äldreomsorg i toppklass

Vi lever allt längre och har möjlighet att vara friskare längre. Som senior ska du ha en givande fritid och det ska finnas aktiviteter i kommunen för dig som senior. Kommunen ska arbeta förebyggande för att skjuta fram eventuella vård- och omsorgsbehov. När äldre behöver vård och omsorg ska den vara i toppklass.

Vi ser behov av att höja andelen utbildad personal, framförallt inom hemtjänsten. Idag är cirka 70 procent utbildade undersköterskor, det tycker vi är allt för lågt.

Alla äldre är olika, du som äldre ska därför alltid bemötas utifrån dina individuella behov. Möjligheter ska finnas både för att bo kvar hemma och kunna flytta till ett seniorboende. Att bo hemma ska vara en rättighet, att flytta till anpassat boende ska vara en möjlighet! Vi vill:

 • Höja andelen personal i äldreomsorgen med adekvat utbildning.
  • Sträva mot att 100 procent av personalen inom omsorgsdelen av hemtjänsten ska vara utbildade undersköterskor.
  • Personalen ska ha god språkkunskap, utbildning ska ges på arbetstid för personal som saknar tillräcklig språkkunskap.
  • Lidingö ska ha attraktiva löner för utbildad personal inom vård- och omsorg.
  • Personal inom vård och omsorg ska ha en inspirerande arbetsmiljö med marginaler och tid för återhämtning.
 • Säkerställa kontinuitet och att personalen har tillräcklig tid för de äldre i stadens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.
  • Stärk kontinuiteten i omsorgen, det ska vara ett fåtal personal per vårdtagare i äldreomsorgen.
  • Mer tid för personalen så de kan anpassa omsorgen efter dagsbehov och även hinna med den sociala aspekten av arbetet.
 • Utöka hemtjänstens förebyggande arbete inom de fyra hörnpelarna (fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och socialt stöd samt meningsfullhet/delaktighet/känna sig behövd).
 • Säkra att likvärdig och god vård når dig som Lidingöbo oavsett om du bor hemma eller i särskilt boende genom att samarbetet med regionen blir tätare och bättre, vi anser även att kommunen ska arbeta för att hemsjukvården kommunaliseras.
 • Införa generösare biståndsbedömningar för äldre över 85 år för tillgång till boende med social samvaro med syfte att minska ofrivillig ensamhet och otrygghet. Du ska som äldre kunna välja om du vill bo kvar hemma eller flytta.
 • Öka attraktiviteten i Baggeby gård och Högberga för att undvika tomställda lägenheter, exempelvis genom att öppna upp restaurang för extern aktör, åtgärda lägenheter som äldre tackar nej till samt förbättra utomhusmiljön.
 • Planera in boende anpassade för seniorer i utveckling av stadsdelarna
 • Fortsätta med fixartjänst och digital lots i kommunen som stöd till äldre och för att minska risk för ett digitalt utanförskap.
 • Inkludera äldreomsorgen i samhället, exempelvis civilsamhället med yngre som fikar med äldre, sommarjobb där ungdomar skapar aktiviteter för äldre eller att samplanera äldreboende och förskola med gemensam trädgård/odling.
 • Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre, exempelvis genom fortsatt utveckling av dagverksamhet och skapa fler mötesplatser spridda över ön.
 • Utveckla stödet till anhöriga och anhörigvårdare som är en viktig del för en fungerande omsorg, till exempel med avlastning, samtalsstöd och nätverk.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.