Demokrati och styrning

Bild

Ett demokratiskt Lidingö – samarbete istället för maktkamp

Vi vill ha ett lyssnande ledarskap på riktigt, som för en uppriktig dialog med Lidingöborna även mellan valen. Där Lidingöborna faktiskt kan påverka innehållet exempelvis i utvecklingen av deras stadsdel. Med verklig dialog får vi bättre beslut. Vi vill:

 • Lyssna på berörda Lidingöbor före beslut i frågor.
 • Genomföra medborgardialog även i komplexa frågor, som till exempel stadsbyggnadsfrågor och detaljplaner.
 • Genomföra försök med medborgarbudget inom avgränsade projekt, till exempel förbättringsåtgärder i en stadsdel.
 • Införa medborgarträffar i samband med fullmäktigemöten.
 • Införa möjlighet för medborgarförslag i kommunen.
 • Utveckla elevfullmäktige och ge dem möjlighet att väcka ärende till utbildningsnämnd och kommunfullmäktige.

Decentraliserad styrmodell som ökar motivationen hos stadens personal

Vi vill ha en mer decentraliserad styrmodell där verksamheterna sätter mål utifrån sina viktigaste intressenters krav och förväntningar (till exempel politiken, Lidingöbor och brukare, myndigheter samt lagstiftning). Vi måste bort från en top-down-styrning och ge personal möjlighet att använda sin kompetens och utifrån sitt uppdrag förbättra verksamheten. Viktigt är att tydliggöra skillnad mellan politik och tjänstepersoner - framförallt i myndighetsutövning. Tjänsteskrivelser ska alltid gå fram till nämnd utan påverkan. Vi vill:

 • Införa en mer decentraliserad styrmodell där motivation ökar hos stadens personal.
 • Säkerställa att tjänsteskrivelser ska gå fram utan politisk påverkan i myndighetsutövning.
 • Säkerställa att politiken inte påverkar handläggning av ärende i myndighetsutövning förrän tjänstepersonerna gjort sin bedömning.

En politisk organisation som gynnar dialog och breda överenskommelser

Idag görs stor del av de politiska frågorna upp bakom slutna dörrar, ofta i kommunalrådsgruppen mellan stadens fyra kommunalråd. Vi vill flytta makten och den verkliga diskussionen från slutna majoritetsgrupper till nämnderna där både opposition och majoritet är representerade. Vi vill:

 • Minska antalet kommunalråd från dagens fyra till max två.
 • Sänka arvodet för toppolitikerna där ingen av kommunens politiker ska tjäna mer än en riksdagsledamot (Kommunstyrelsens ordförandes arvode är idag på 94 250 kr/mån medan en riksdagsledamot har arvode på 71 500 kr/mån).
 • Införa en andre vice ordförande i nämnderna som representerar oppositionen, beredningen bör bestå av presidiet i nämnderna.
 • Införa samma storlek för alla nämnder – förslagsvis 9 ordinarie och 9 ersättare för nämnder, 11 ordinarie och 11 ersättare för kommunstyrelsen.
 • Flytta diskussioner och överenskommelser från slutna majoritetsgrupper till nämnden där både opposition och majoritet är representerade.
 • Inför regelbundna träffar för gruppledare från samtliga partier med dialog om kommande ärenden för att tidigt kunna fånga in synpunkter och anpassa förslag för att uppnå bred enighet.
 • Ge alla gruppledare och kansliresurs (max en per parti) arbetsplats i stadshuset vilket gynnar utbyte mellan partierna och alla partiers möjlighet till dialog med tjänstepersoner.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.