Ekonomi

Bild

Ett ekonomiskt ansvarstagande ledarskap som prioriterar barn och äldre

Vi ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen, inte slösa bort Lidingöbornas skattemedel på stadsbyggnadsprojekt som inte förverkligas, på för många kommunalråd, för höga arvoden till toppolitiker eller snabbcykelbanor som inte behövs. Vår uppgift är att säkra att Lidingöbornas skattemedel används där de bäst behövs för Lidingöborna.

Idag har Lidingö femte lägst kommunskatt i landet. Det är bra med låg skatt men det får inte gå ut över barn och äldre. För Centerpartiet är målet en skola och omsorg i toppklass för våra barn och äldre - inte att ytterligare sänka en av landets lägsta kommunskatter.

Vi vill ersätta stadens styrsätt som idag utgår från jämförelser med kommuner valda utifrån lägsta skatt till att vi ska jämföra oss med de kommuner som har bäst kvalitet i den verksamhet som jämförelsen gäller. Så skapar vi hög kvalitet och utveckling i våra verksamheter!

Staden ska ta sitt ansvar för idrottsinfrastrukturen och inte som idag skjuta över investeringsansvaret på idrottsföreningarna. Det leder till höga avgifter som försvårar deltagande i idrottsföreningar för barn och unga. Vi vill:

 • Sluta slösa i stadsplanering – genom breda överenskommelser får vi stadsbyggnadsprojekt som håller över tid.
 • Sluta slösa i staden – genom dialog med berörda aktörer och samhällsekonomisk analys undviker vi felsatsningar.
 • Prioritera kvalité och utveckling av verksamheterna före ytterligare skattesänkningar
 • Jämföra oss med de kommuner som har bäst kvalitet i verksamheten – inte med de som är billigast.
 • Stoppa avgiftshöjningar inom kultur och idrott, möjlighet för deltagande ska inte vara en ekonomisk fråga.
 • Räkna den samhällsekonomiska vinsten i prioritering av satsningar på till exempel idrottsföreningar eller på långsiktigt förebyggande insatser i skola eller omsorg.
 • Prioritera ett gott företagsklimat på ön, det är genom fler företag som startar och växer som våra gemensamma skatteintäkter kan öka.

Effektiv och hållbar fastighetsförvaltning

Lidingö är en stor fastighetsägare och den politiska styrningen av fastigheterna behöver förtydligas med ett tydligt och sammanhållet ansvar för frågorna. Vi vill att staden ska vara en föregångare för hållbarhet i sin fastighetsförvaltning och hushålla med energi i möjligaste mån samt producera energi i sina egna fastigheter, exempelvis med storsatsning på solenergi. Vi vill

 • Öka produktion av energi och värme i stadens fastigheter, exempelvis genom att:
  • Installera solenergi på stadens fastigheter så som skolor och äldreboenden samt inom beståndet i Lidingö stads fastighets AB.
  • Utreda möjlighet för skärmtak med solenergi över parkeringar i staden, förslagsvis med laddstationer kopplade till solenergin.
  • Undersöka möjlighet för solcellspark på ön, exempelvis vid Breviksbadet för drift av badet.
 • Säkerställa stadens lokalförsörjningsbehov, i nuläget är exempelvis stor brist av gruppbostäder inom LSS som lever upp till Boverkets krav.
 • Optimera energieffektivitet och uthyrningsgraden av fastighetsbeståndet.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.