Förebyggande arbete

Bild

Förebyggande arbete från barnsben

En nyckel för långsiktig framgång är att arbeta förebyggande från tidiga år. Centerpartiet vill fortsätta utveckla arbetssättet Trygg uppväxt som bygger på Skottlandsmodellen. Det innebär att alla aktörer kring ett barn samarbetar för att fånga upp barnen redan från början och sätta in rätt insatser direkt för att undvika utanförskap eller psykisk ohälsa senare i livet. Staden ska utveckla samarbete mellan alla aktörer som möter barn och unga samt socialtjänsten.

Lidingö har problem med hög tillgång till droger för unga. Även här behöver det förebyggande arbetet och personalens kunskap stärkas. Vi vill:

  • Utveckla det förebyggande arbetet Trygg uppväxt och samarbetet mellan alla aktörer kring barn och unga.
  • Arbeta med arbetsmiljön inom socialförvaltningen för att minska personalomsättningen och säkerställa att erfarna socialsekreterare vill arbeta kvar i kommunen.
  • Anställa fler socialsekreterare för att skapa en hållbar arbetsbelastning och inspirerande arbetsmiljö.
  • Utbilda all personal som möter barn och unga om droger och drogprevention samt fortsätta med återkommande utbildning och stöd till föräldrar.
  • Involvera alla aktörer som finns runt ungdomarna i det drogförebyggande arbetet, till exempel fritidsgårdar och idrottsföreningar.
  • Säkra att stadens fältassistenter är närvarande där ungdomarna finns. De ska där skapa kontaktpunkter mellan staden och ungdomar på ön för att hjälpa unga som exempelvis är på väg in i ett drogberoende eller har andra problem.
  • Stödja nattvandringen för fler vuxna ute under kvällar och nätter.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.