Idrott

Bild

Stötta idrottsföreningarna som skapar hälsa genom hela livet

För att titulera sig som ”Hälsans ö” måste Lidingö också vara idrottens och kulturens ö. Den som är fysisk aktiv löper mindre risk för folkhälsosjukdomar och psykisk ohälsa. Idrottsrörelsen skapar hälsosamma levnadsvanor genom hela livet. Vi vill stötta föreningsidrotten på Lidingö som skapar meningsfull fritid för våra barn och unga samt minskar risken för att ungdomar hamnar i droger eller andra problem. Idag råder hallbrist på Lidingö, hittills har satsningar främst varit renoveringar eller ersättning av gamla hallar med nya vilket höjt kapaciteten inom respektive hall/anläggning men inte ökat den totala tillgången av hallar. Vi vill:

 • Ta fram långsiktig lokalförsörjningsplan för idrotten med kartläggning av dagens ytor samt behovskartering framåt.
 • Investera i Högsätra idrottscampus med bollhall med läktarkapacitet, plats för innebandy, ishall samt rackethall för badminton och tennis. Vi vill se över möjlighet och behov för ytor som passar friidrott, dans och kampsport i idrottskomplexet.
 • Se över fördelning av fotbollsplaner över ön och var planer saknas eller inte har tillräcklig storlek. Säkerställ tillkomst av en till 11-mannaplan under mandatperioden.
 • Fortsätta utveckling av Lidingövallen med plats för friidrottens hemviste med idrottsytor, isrink, tennis och fotbollsplaner.
 • Möjliggöra för mindre idrottsytor för exempelvis dans eller kampsport i utveckling av stadsdelarna.
 • Se över möjlighet för utökade möjligheter för basket vid Hersby gymnasium.
 • Möjliggöra utökning av ridsport genom att tillåta utbyggnad av Stockby ridskola.
 • Införa idrottsprogram på gymnasium på Lidingö för att underlätta att fortsätta med idrott även under gymnasietiden.
 • Säkerställa orienteringens möjlighet att använda skogar för sin tävlingsverksamhet även när de är naturreservat.

Kostnaden ska inte hindra barn och unga från idrott

Idag är det dyrt att vara med i många idrottsföreningar. Kostnaderna ökar när föreningarna tvingas stå för finansieringen av hallarna. Vi vill att staden ska ta större ansvar för investeringar i idrottshallar. Vi vill:

 • Att staden tar större ansvar för investeringar i idrottshallar.
 • Införa nolltaxa för hyra av kommunala idrottsytor för barn- och ungdomsidrotten – avgift debiteras för bokade halltider som inte används för att säkra effektiv användning av våra hallar.
 • Säkerställa tillgänglighet till idrottsföreningarna för barn och unga som lever i familjer med begränsade ekonomiska möjligheter.
Bild

Stärk möjligheten för spontanidrott och rekreation

Lidingös största tillgång för spontanidrott och rekreation är naturen. Läs mer om vårt arbete för att skydda vår natur för rekreation under teknik- och fastighet. Vi ser att vi ska säkerställa kvaliteten på vandringsleder och införa en vandringsled ”Lidingö runt”. Vi vill även stärka ytor som uppmuntrar till spontanidrott och rörelse utanför arrangerade idrottsaktiviteter. Vi vill:

 • Återinföra konstsnöspår för längdskidor på Lidingö som uppmuntrar till rörelse från barn till pensionär.
 • Utveckla idrottsmöjligheter och anläggningar som uppmuntrar rörelse på stadens skolgårdar.
 • Bygga fler ytor dedikerad för spontanidrott, exempelvis multibollplaner som passar för bandy, basket och fotboll jämnt fördelade över ön.
 • Se över och vid behov rusta vandringsleder på ön samt skapa vandringsled ”Lidingö runt”.
 • Färdigställa sista etappen av bryggpromenaden från brofästet till Larsberg.
 • Behålla isbiten i Sticklinge och starta liknande mindre isytor för spontanidrott på skridsko utspridda på ön.
 • Bygga havsbastu på Lidingö.
 • Verka för en ny bowlinghall på Lidingö.

Öka samarbete och samverkan mellan kommun och idrottsföreningarna

Idrottsrådet arbetar för alla föreningar och idrotter på Lidingö. Genom att utveckla samarbetet med idrottsrådet kan synergier uppstå där föreningar kan samarbeta med varandra och med kommunen och få så effektiva lösningar som möjligt i exempelvis anläggningsfrågor. Men även åtgärder för att få fler unga att börja idrotta, att ungdomar håller i sin idrott längre samt insatser för socialt utsatta grupper kan diskuteras i detta forum. Vi vill:

 • Öka och strukturera samarbetet mellan Lidingö stad och idrottsrådet om hallfrågor, hur vi får ungdomar att stanna i idrotten samt insatser för socialt utsatta grupper.
 • Stärka samarbetet mellan skola och föreningsliv, exempelvis genom att skapa prova-på-dagar i samarbete mellan skolor och idrottsföreningar/-verksamheter. Där kan barn och ungdomar prova nya sporter som gör att de kan stanna kvar längre i idrottsverksamhet.
 • Införa en idrottsgala i samarbete med föreningsliv och näringsliv för att lyfta de ideella insatserna.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.