Kultur

Bild

Ett rikt kulturliv där civilsamhället tar stor plats

För att titulera sig som ”Hälsans ö” måste Lidingö också vara idrottens och kulturens ö. Att tillgängliggöra kulturen för fler barn och unga är en bra investering i framtiden. Vi vill istället för att gång på gång höja priset på teater och musik på ön höja tillgängligheten genom fler platser, fler aktörer och fler aktiviteter att välja mellan. Vi vill:

  • Införa kulturpeng där ungdomar får tillgång till flera aktörer och valmöjligheter för musikskola, teaterverksamhet eller andra kulturella verksamheter så som konst.
  • Sänka avgiften till musikskola och Sagateatern efter flera år med markanta prishöjningar, denna verksamhet ska vara tillgänglig ekonomiskt för alla.
  • Säkra kulturellt utbud för unga på fritidsgårdarna på ön, så som musik.
  • Värna vårt välfungerande bibliotek och säkerställ generösa öppettider. Vi vill utveckla dess roll i digitaliseringens spår, biblioteken ska vara ett centrum för kunskap och kultur på nätet.
  • Fortsätta att utveckla Sagateatern med högkvalitativ teaterverksamhet för alla åldrar.
  • Stötta föreningslivets kulturinsatser, exempelvis för firande med majbrasor eller med midsommarstänger på ön.
  • Utveckla stadshuset som kulturhus med biblioteket, utställnings- och evenemangsytor samt genomföra åtgärder för att scenen ska kunna användas för exempelvis dans eller andra kulturella arrangemang. Fortsatt lyfta fram kulturen i stadshusets entréhall, med aktiviteter som lyfter fram den lokala kulturen. Främja att stadens lokaler används av kulturen på tider staden inte har verksamhet, exempelvis i skolor eller fritidsgårdar.
  • Säkerställa att föreningslivet har ytor för kulturverksamhet, exempelvis i samarbete med privata fastighetsägare så som föreningsgården Larsberg.
  • Se över stöd till studieförbundens kulturella arrangemang för Lidingöbor.
  • Utveckla kulturveckan och koppla samman med en Lidingöveckan där Lidingös Näringsliv och föreningsliv också deltar. Då kan synligheten och deltagandet från hela samhället öka.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.