Psykisk hälsa

Bild

Stärk den psykiska hälsan hos unga på ön

Dagens elever möter stora krav i samhället, på sociala medier och en hög press från föräldrar att prestera. Det är viktigt att skolan ger eleverna verktyg att hantera press och känna trygghet i sig själva. Eleverna ska inte vara utmattade efter skolgången utan lustfyllda inför sitt framtida liv.

En givande fritid är en avgörande del för god psykisk hälsa. Förutom satsningar på idrott och kultur ska fritidsverksamheten och fritidsgårdarna vara en naturlig plats för barn och unga att hitta möjligheter till självförverkligande och givande fritidssysselsättning.

Staden ska fånga upp barn med behov av stöd tidigt genom nära samarbete med alla aktörer kring barnen - exempelvis skola, socialtjänst, BVC och vården. Detta för att fånga upp missförhållanden/svårigheter och kunna sätta in rätt insatser tidigt för att undvika problem senare i livet för barn och unga.

Neurologiska funktionsnedsättningar (NPF) är allt vanligare i samhället och skolan fungerar inte alltid bra för dessa elever, vilket kan leda till psykisk ohälsa, dåliga betyg och/eller skolfrånvaro. Vi vill se anpassningar av skolan för att fungera bättre för dessa elever. Det handlar om utformning av klassrum så det finns olika sätt att ta till sig kunskapen, strukturerade lektioner och en ökad kunskap hos lärare hur olika elever lär på olika sätt. Dessa insatser för en tillgänglig skola gynnar inte bara denna elever med NPF-diagnoser, utan skapar bättre förutsättningar till lärande för alla elever. Vi vill:

  • Stärka elevhälsan och säkerställa kompetent personal på plats i skolan hela veckan.
  • Lyfta den psykiska hälsan i samband med fysiska hälsokontroller i skolan för att tidigt fånga upp elever med behov av stöd.
  • Öka samarbetet mellan skola och region om BUP, första linjens psykiatri och ungdomsmottagningen.
  • Införa ett systematiskt arbetssätt från förskola och uppåt för att arbeta med barns självkänsla, exempelvis genom ”Våga vara” där barn får verktyg för grundtrygghet och att själva välja sin framtid utan att bli styrda av exempelvis grupptryck.
  • Att yrkesvägledare ska komma i kontakt med eleverna tidigt i grundskolan för att öka motivation och elevernas syn på möjliga val till gymnasiet och yrkesbana därefter.
  • Utöka fritidsgårdsverksamhet i området Larsberg/Bodal/Baggeby, se över möjlighet för fritidsgård i Käppala samt fortsätta utveckla befintliga fritidsgårdar.
  • Höja andel utbildad personal i fritidsverksamheten och erbjuda givande fritid för barnen efter skolan.
  • Satsa långsiktigt på modellen ”Trygg uppväxt” i hela skolkedjan för att fånga upp barn med problem och sätta in rätt insatser tidigt.
  • Att barn, som på grund av sina behov, har resurstillägg i förskolan per automatik ska få samma resurstillägg under första terminen i grundskolan för att därefter få en ny prövning - behoven försvinner inte för att barnet byter skolform.
  • Skapa en tillgänglig skola och förskola som anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en anpassning som kommer gynna alla elever.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.