Stadsbyggnad

Bild

Utveckla Lidingö med småstadskänsla

Vi delar Lidingö Näringslivs vision om 15-min-staden där jobb, boende och handel ska finnas utan att behöva lämna ön. Vi vill ha ett Lidingö som utvecklas hållbart med småstadskänsla. Småstadskänslan handlar om allt från arkitektur, bevarande av grönområden till en stadsplanering som uppmuntrar föreningsliv och företagande. Vi vill se ett samhälle för alla Lidingöbor med blandade boendeformer. Vi vill:

 • Säkra att ny översiktsplan tas fram i bred samverkan mellan majoritet och opposition med dialog med Lidingöborna.
 • Skapa dialoger med boende i områden som ska utvecklas i ett tidigt skede.
 • Uppnå överskott för staden vid utveckling på egen mark – Lidingöbornas tillgångar ska värnas.
 • Genomföra ett nytt expressprojekt för ungdomsbostäder under mandatperioden i likhet med U25 i Larsberg.
 • Värna blandning av boendeformer med småhus, ägarlägenheter, bostadsrätter och hyresrätter för att det ska finnas boende som passar människor i olika skeden i livet.
 • Bygga en havsbastu på Lidingö som förslagsvis driftas genom en förening. 

Utveckla stadsdelarna på ön med närservice

För att uppnå 15-min-staden där det finns närservice nära hemmet vill vi utveckla våra stadsdelar. Med fler som arbetar hemifrån ökar kundunderlaget dagtid på Lidingö. Det ska staden dra nytta av i stadsplaneringen. Vi vill:

 • Samla fastighetsägarna runt torgen för att få fart på stadsdelscentrumen där möjlighet i plan ska finnas för butik och en restaurang.
 • Utveckla stadsdelcentrum i Rudboda med större matbutik med apotek och blomsterbutik, en kvarterskrog/kafé med co-working-ytor samt trivsamt torg med aktiviteter (så som fontän, skridskor, pingis eller liknande) och grönska.
 • Utveckla stadsdelscentrum i Näset genom upprustning av Näsets torg, underlätta torghandel och se över möjlighet för försiktig förtätning som ökar kundunderlaget för verksamheter runt torget.
 • Utveckla stadsdelscentrum i Käppala med bättre lokal för att matbutik ska kunna utveckla sitt utbud. Komplettera området med bostäder som ger liv åt området runt butiken.
 • Verka för fler butiker och levande torghandel i Breviks centrum.
 • Möjliggöra utveckling i Larsberg på Kvantumparkeringen genom att lägga parkering under jord med bostäder, saluhall, vinbar, grönska och handel ovan jord. Tillåt att ersätta nuvarande nedgångna garage med flerbostadshus med grönska mellan husen och parkering under jord. Inrätta ett ”business improvement district” i Larsberg genom samarbete mellan näringsliv, föreningsliv, stad och fastighetsägare i området. Stärk kopplingen mellan Dalénum och Larsberg så den blir trivsammare och tryggare.
 • Utveckla stadsdelscentrum i Baggeby genom att underlätta torghandel, stadsodling samt möjliggöra för fastighetsägare att utveckla runt torget.
Bild

Småskaligt centrum med grönt handelsstråk från Torsviks torg till Centrum

Efter mer än ett decennium planering och tiotals miljoner slösade på planer för utvecklingen av Lidingö Centrum behöver staden kommande mandatperiod inleda arbetet för utvecklingen av Centrum genom att ersätta hårdgjord yta på stadshusparkeringen med handel, bostäder och grönyta. Vi vill:

 • Utveckla Lidingö Centrum med trygg småstadskänsla genom en markanvisningstävling på stadshusparkeringen för parkering under jord med grönområde, handel och bostäder ovan jord - gärna med bowlinghall.
 • Överdäcka Torsviksdiket för att minska buller och skapa trivsammare miljö och en grön entré till ön.
 • Binda samman Torsviks torg med Lidingö Centrum genom ett grönt handelsstråk längs Stockholmsvägen.
 • Värna och bevara Torsviksparken.

Stark äganderätt ska gälla på Lidingö

Som fastighetsägare ska det vara tydligt vad som gäller med en rättssäker och förutsägbar hantering av bygglov. Vi vill stärka äganderätten på Lidingö, vi vill:

 • Säkra att stadens bygglovshantering är rättssäkert och förutsägbart.
 • Minska fastighetsägares förgäveskostnader när fastighetsägare får lägga pengar för att genomföra ändringskrav utan legala grunder eller utifrån förändrade förutsättningar från staden under pågående bygglovsärende.
 • Ersätt fastighetsägare när staden förlorar i överklagan (liknande hur fastighetsägare får betala vite när åtgärder görs utan lov).
 • Säkerställa att nytt kulturmiljöpolitiskt program inte drar undan fötterna för äganderätten samtidigt som den gamla villastadens karaktär säkras.
 • Slopa krav på bygglov för solceller, krav endast på k- och q-märkta byggnader.
 • Återställ minsta tomtstorlek i översiktsplan till 800 kvm.
 • Säkra att Attefallslagstiftningen följs.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.