Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg (exklusive ekonomiskt bistånd), kommunal vård och omsorg som inte avser äldre, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd, med undantag för de uppgifter som åligger arbets- och företagsnämnden och äldrenämnden.

Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Socialnämnden utgör sådan kommunal nämnd som anges i lotterilagen, alkohollagen, lagen om anordnande av visst automatspel, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.