Nacka kommun ska ta täten i klimatomställningen

sol-has-bg

Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. Lyckas vi inte bromsa klimatförändringarna kommer vi att förstöra framtiden för våra barn och unga, dessutom riskerar många av oss sämre hälsa, försämrade livsvillkor och tidig död till följd av mänsklig klimatpåverkan. Vi måste på alla nivåer göra allt i vår makt för att stoppa den negativa utvecklingen och gemensamt ställa om till en hållbar livsstil.

Detta är en stor utmaning som Centerpartiet inte backar från. Omställningen måste börja nu och ske i hög takt med Nackaborna, annars är risken stor att omställningen tappar både fart och legitimitet.

Centerpartiet har sett till att Nacka kommun antog ett ambitiöst miljöprogram 2016 som ligger till grund för kommunens miljöarbete. Programmet är ett levande dokument och uppdateras årligen. Den senaste mandatperioden har ytterligare steg tagits i miljöarbetet med framtagandet av en koldioxidbudget och bildandet av nätverket ”Klimatneutrala Nacka” där kommun och näringsliv möts i klimatarbetet. Dessa är verktyg som vi ska använda för att öka tempot i klimatarbetet nästa mandatperiod. FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamheter.

För att klara omställningen behöver vi tillväxt och innovationer. Det är den nya, smarta tekniken som kommer att ta oss mot det hållbara samhället. Genom smartare och elektrifierade transporter minskas utsläppen från transportsystemet. När fler av oss väljer att resa kollektivt, cykla och gå i stället för att sätta sig i bilen bidrar vi till minskad trängsel samtidigt som utsläppen från bilismen minskar – och därmed deras negativa inverkan på hälsa, miljö och klimat.

Utsläppen från egna kommunens verksamheter ska kraftigt minska under kommande mandatperiod. Redan idag är alla oljepannor utfasade och de flesta fordonen är miljöbilar. En viktig del i klimatomställningen är att ligga i framkant med förnybara energikällor. Vi vill därför att alla kommunens fastigheter där det är lämpligt förses med solceller. Det ska också finnas väl utbyggd laddinfrastruktur för elfordon i hela Nacka – både på gator och vid kommunens verksamheter. Samarbetet och samverkan med privata fastighetsägare och näringslivet måste intensifieras och utvecklas för att få till stånd fler hållbara investeringar.

Nacka kommun behöver sträva mot minskad energiförbrukning i egna verksamheter, och mot en kontinuerligt ökande andel förnyelsebar energi. Kommunen bör också uppmuntra och underlätta för Nackabor, föreningar och företag att minska sin energiförbrukning och öka andelen energi från förnyelsebara källor.

Kommunen köper varje år tjänster för hundratals miljoner. Här måste kommunen bli bättre på att ställa klimat- och miljökrav och säkerställa att de krav som ställts levereras och följs upp. Vi vill att ”Jämföraren” som används vi kommunens kundval tydligt ska redovisa hur de olika anordnarna jobbar med miljö- och klimatfrågorna. Vi vet nämligen att Nackaborna vill göra klimatmedvetna val.

För att stärka beredskapen inför klimatförändringarna har kommunen tagit fram en klimatanpassningsplan. På så sätt tar kommunen höjd för framtida skyfall, höjda vattennivåer och extremväder av olika slag.

Centerpartiet vill:

  • Göra Nackas verksamheter 100 % klimatneutrala till 2030.
  • Att alla kommunens fastigheter där det är lämpligt förses med solceller.
  • Bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon i hela Nacka.
  • Ställa höga miljö- och hållbarhetskrav i kommunens upphandlingar och på anordnare av äldreomsorg, skolor och andra kundval.
  • Att kommunen proaktivt informerar Nackasamhället vad man som enskild Nackabo, Nackaföretag och förening kan göra gör att minska klimatförändringarna.
  • Utveckla kommunens jämförare så att miljö- och klimatarbetet redovisas tydligt.

Läs mer om vår klimatpolitik genom att klicka här.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.