Klimat

Världens utsläpp måste minska. Trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så fortsätter utsläppen att öka – i Sverige, i Europa och i världen. Men vi får inte låta larmrapporterna förlama oss, utan nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap. Centerpartiet driver en resultatinriktad politik, byggd på teknisk utveckling och innovation. Sverige ska agera som ett föredöme för resten av världen och driva på för europeiska och globala lösningar. Politikens roll är att ta fram smarta styrmedel som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle.

Centerpartiet vill:

  • Att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040.
  • Att fossila bränslen i transportsektorn fasas ut till 2030 och att sjöfarten från svenska hamnar och all flygtrafik från svenska flygplatser ska ske fossilfritt till 2040.
  • Se investeringar i minusutsläpp i Sverige och på EU-nivå, det vill säga att ta bort befintliga koldioxidutsläpp i atmosfären
  • Att Sveriges elsystem blir helt förnybart, robust och flexibelt

sol-has-bg

Klimat

En av vår tids viktigaste frågor

Centerpartiet har i årtionden varit en drivande kraft för en ambitiös energi- och klimatpolitik. I Miljömålsberedningen, som sedan 2010 är ett råd till Sveriges regering i miljöfrågor, kunde vi driva svensk klimatpolitik framåt. Sverige har nu genom klimatlagen som mål att år 2045 vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. (Nettoutsläpp är skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör, och det man gör för att minska utsläppen.)

Centerpartiet drev på de andra partierna i Miljömålsberedningen och nu finns ett mål på 70% minskning av utsläppen i transportsektorn till 2030.Vi har också under lång tid drivit på för konkreta, ambitiösa reformer för att få ner utsläppen inte bara i Sverige utan också i Europa, där vi drivit på för att höja EU:s klimat- och energimål, och öka ambitionerna i EU:s klimat- och energiverktyg.

Men vi stannar inte där, mer måste göras. Vi tycker att tidigare mål har varit för lågt satta. Vi vill snabba på omställningen ännu mer. Redan 2040 vill vi att Sverige och EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå dit, krävs att vi satsar på förnybar energi, klimatsmarta innovationer och minskar utsläppen från transporterna. Sverige ska vara en ledande kraft i såväl EU som i det globala klimatarbetet.

Vi kan klara klimathoten

Vi har lagt flera förslag för att driva på omställningen. Vi var tidiga med att föreslå ett system med miljöbonusar och miljöavgifter på bilar. Vi har också länge velat se ett system som tvingar de som säljer drivmedel att årligen minska utsläppen, genom inblandning av biodrivmedel till en viss procentsats. Dessa system finns nu på plats, men behöver skärpas kraftigt.

Vi vill bygga ut infrastrukturen för laddning och snabba på omställningen till att fler bilar och lastbilar ska köras på el. Vi har också föreslagit en miljölastbilspremie för att skynda på teknikutvecklingen, och på så sätt skapa en stark svensk marknad för miljölastbilar. För flygen vill vi införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, ge rabatter för start och landning för de miljövänligaste planen och sluta med att ge flyget gratis utsläppsrätter. Flera av dessa krav har vi fått igenom i Januariavtalet, vilket bygger en god grund att arbeta vidare ifrån.

Den förnybara energin behöver byggas ut och ett sätt är att göra det enklare för fler människor att producera sin egen el från exempelvis solceller. Vi driver även på för en omställning till en biobaserad ekonomi där fossila råvaror, som traditionell olja, ersätts med förnybara råvaror som tallolja från skogen.

Satsa på ny teknik för minusutsläpp

Genom ny teknik går det att ta bort koldioxid från atmosfären, så kallade minusutsläpp. Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På så sätt kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med ta bort dem. Den satsning på 100 miljoner på nästa generations miljöteknik som Centerpartiet drev igenom 2019 förlängs nästa år, med förhoppningen om att en stor del går till investeringar förtestanläggningar för minusutsläpp. Centerpartiet vill även skapa ett system för minusutsläpp på EU-nivå där varje aktör som genererar minusutsläpp får ersättning för det.

Skärp EU:s handel med utsläppsrätter

Sveriges insatser för ett bättre klimat är viktiga, men klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationella insatser. I december 2015 enades världens länder om det så kallade Parisavtalet. Avtalet säger bland annat att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader, helst ska ökningen hålla sig under 1,5 grader. För Centerpartiet är det en självklarhet att målet måste vara att hålla uppvärmningen till under 1,5 grader.. För att nå det målet krävs mer kraftfulla åtgärder än idag.

EU:s främsta klimatverktyg är den gemensamma handeln med utsläppsrätter, EU ETS, där energiproducenter och industrier köper rättigheter att släppa ut en viss mängd växthusgaser. Handeln med utsläppsrätter har under de senaste åren förbättras, men ytterligare skärpningar krävs för att det ska bli ett modern och effektivt verktyg för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Prissignalen behöver stärkas så att den driver fram investeringar i utsläppssnål teknik. Vi vill successivt minska överskottet på utsläppsrätter, införa ett prisgolv, utvidga systemet till fler sektorer, såsom sjöfart, och ta bort möjligheten för EU:s medlemsländer att kompensera utsläppande företag för indirekta kostnader.

Sverige ska vara ett föregångsland

Sverige har fantastiska förutsättningar att leverera de gröna innovationer som världen efterfrågar för att nå Parisavtalets mål. Vi har en tradition av innovativa människor och företag, vi har en välutbildad befolkning och vi har stor trovärdighet inom grön teknik. När vi skapar och exporterar framtidens tekniker ger det inte bara fler jobb och företag här utan vi levererar klimatnytta som går långt bortom våra 0,2 procent av världens utsläpp.

Vi vill se till att Sverige har en pådrivande roll i EU och i det internationella arbetet för att minska världens utsläpp. När andra länder vacklar, behöver Sveriges och EU:s röst vara tydlig. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland och Europa en föregångskontinent. Vi vill visa att ekonomisk tillväxt och fler jobb, kan gå hand i hand med minskade utsläpp.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.