Sveriges bästa skola där alla får förutsättningar att växa

 

sol-has-bg

Skolan är en av grundstenarna för att ge alla barn de förutsättningar som behövs för att kunna förverkliga sina drömmar och bygga sin framtid. Vår självklara målbild är att alla barn ska få den bästa av utbildningar och att alla skolor håller hög kvalitet. Vi är övertygade om att eleverna och föräldrarna själva vet bäst vilken skola som är den bästa för just dem. Därför är valfriheten en grundpelare och vi vill värna och utveckla Nackas system där alla elever och föräldrar aktivt väljer skola. Genom att göra ett aktivt och medvetet val bryts skolsegregationen och alla elever får chansen att utvecklas i en skola där eleven känner sig trygg och sedd.

En viktig del i det aktiva skolvalet är att det finns tydlig och transparent information om skolorna. Vi vill därför utveckla ”jämföraren” där elever och föräldrar kan jämföra skolor. Vi vill bland annat föra in tydligare information om hur skolorna jobbar med miljö- och klimatfrågorna, hur stor andel av barnen som cyklar och går till skolan samt skolornas arbete med den psykiska hälsan. Det är viktigt för att kunna göra informerade val vilket i sig är en förutsättning för valfrihet på riktigt.

Centerpartiet vill att Nacka kommun arbetar proaktivt med kvalitetsuppföljning. Genom kontinuerlig kvalitetsuppföljning upptäcks eventuella problem innan de hinner växa sig stora och elevens rätt till kvalitativ utbildning säkerställs. Det ska finnas tydliga sanktioner i de fall kvalitetskraven inte nås.

Barn är olika och har många olika behov. För Centerpartiet är det självklart att varje elev ska få det stöd just den eleven behöver för att lyckas i skolan. Vi behöver stärka lärarnas kompentens att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Allt för många barn har under åren missats och misstolkats. Vi vill ge varje elevkraft att växa och då behöver skolans arbete med NPF stärkas. En skola som är bra för barn med NPF är en skola som är bra för alla barn.

Vi vill se en bättre sex- och samlevnadsundervisning med fokus på jämställdhet och samtycke.

Tyvärr visar Stockholmsenkäten att den psykiska ohälsan är utbredd bland eleverna i Nacka. Ofta är den sammankopplad med prestationskrav både i skolan och i det sociala. Centerpartiet vill att skolorna i Nacka arbetar aktivt med att minska den psykiska ohälsan och det är ett arbete som måste prioriteras mer än idag.

Vi vill se en mångfald av alternativ i barnomsorgen. För vissa familjer passar det bäst med småskalig pedagogisk omsorg medan andra familjer föredrar en lite större förskola. Centerpartiet slår vakt om mångfalden och familjens rätt att själva välja den omsorg som passar deras liv bäst. Det innebär att det ska vara möjligt att få omsorg även utanför vad som anses vara normal arbetstid, inte minst för att möjliggöra för människor att ha arbeten som kräver nattjobb. Centerpartiet vill att personaltätheten per barn och kvaliteten på pedagogiken säkerställs.

Det är viktigt att varje skola tillsammans med kommunen jobbar med trygga och säkra skolvägar så att fler barn kan gå och cykla till skolan. Förutom de positiva effekterna på ungdomars hälsa stimuleras lärandet av rörelse.

Centerpartiet vill:

  • Värna varje elev och förälders rätt att kunna välja en bra skola.
  • Ställa tydliga kvalitetskrav på skolorna i Nacka.
  • Göra en NPF-satsning för att stärka kompetensen hos Nackas lärare.
  • Se till att alla barn får den utbildning de har rätt till.
  • Att fler barn och unga går och cyklar till skolan.
  • Se en mångfald av skolaktörer i Nacka – både kommunala och privata.
  • Slå vakt om den pedagogiska omsorgen.
  • Satsa på förskolan för att säkerställa personalens möjligheter att ge alla barn bästa möjliga omsorg.
  • Prioritera arbetet med den psykiska ohälsan.
  • Säkerställa tillgången till bra resursskolor i kommunen.

Läs mer om våra förslag inom utbildning genom att klicka här.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.