Utbildning

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet man bor, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Centerpartiet vill:

  • Stärka rektorer och lärare – de är avgörande för elevens skolframgång
  • Ge elever, föräldrar och lärare valfrihet
  • Att utbildning ska leda till jobb

sol-has-bg

Bild

Elevhälsa och mobbing

Vi vill att det ställs höga krav på kommunernas skolhälsovård och elevhälsoteam, det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god.

Bild

Forskning

Människor är nyfikna av naturen och att forska handlar om att upptäcka nya världar, korsa gränser och föra mänskligheten framåt.

Bild

Friskola

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem.

Bild

Fritids

Vi vill att fler barn ska ha rätt fritids, oavsett var man bor eller vad man har för familjesituation.

Bild

Förskola

Förskolan ska vara en plats för ett livslångt lärande där barnen mår bra och föräldrarna känner sig trygga.

Grundskola

Grundskola

Grunden för det fortsatta lärandet. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet.

Bild

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar.

Bild

Högre utbildning

Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd.

Bild

IT och skola

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning.

Lärare

Lärare

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling.

Bild

Nyanlända skolbarn

Med rätt reformer kommer den svenska skolan och dess elever gå stärkta ur detta.

Bild

Skola till jobb

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning.

Studiemedel

Studiemedel

Vi tror att det förutom extra inkomster också ger både erfarenheter och kontakter att jobba vid sidan av studierna.

Bild

Utbildning för vuxna

Vi vill ha en vuxenutbildning som tillåter människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola, komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar.

En skola för alla – oavsett var man bor eller hur studievana ens föräldrar är

Skolan lägger grunden inför framtiden. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det livslånga lärandet. Varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg.

Alla elever måste klara skolan

Grunden för barns och ungas möjlighet att göra en resa i livet och uppnå sina livsdrömmar läggs i en skola som möter varje elev utifrån dennes villkor. Undervisningen ska utgå från elevers behov och förutsättningar, och insatser sättas in tidigt när elever riskerar att inte nå målen. Att säkra att fler elever klarar skolan är helt avgörande.

Ett obligatoriskt och aktivt skolval

Det ska finnas en skola för alla. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Det fria skolvalet har ökat utbudet, stärkt kvaliteten och gjort att fler kan välja skola oberoende av vad deras föräldrar tjänar eller har för utbildningsbakgrund.

För att skolvalet ska bidra till att motverka segregation mer krävs att fler väljer skola, genom ett aktivt och obligatoriskt skolval med tydlig information och transparent antagning.

Stärk lärare och rektorer
Framgång i skolan börjar i klassrummet. Duktiga lärare hjälper elever att lyckas i skolan och kan anpassa undervisningen så att alla elever kan lära.

Vi vill att skickliga lärare ska belönas och få fler karriärvägar. Det ger lärare möjligheter att utvecklas, ta ett större ansvar och få en möjlighet att avancera inom skolans värld.

Rektorer och lärare måste också känna att de har mandat och kunna lita på att de får de verktyg som krävs. Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skickliga rektorer och lärare gör skillnad för elever varje dag.

Utbildning ska leda till jobb
Utbildning berikar både samhälle och individer. Olika utbildningsvägar ökar också möjligheterna till jobb. Hela utbildningskedjan behöver stärkt koppling mot arbetsmarknaden för att fler ska få ett jobb att gå till.

Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.