Utbildning

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Centerpartiet vill:

  • Höja lärarnas status, de är avgörande för elevens framgång i skolan
  • Ge elever, föräldrar och lärare valfrihet
  • Att utbildning ska leda till jobb

sol-has-bg

Bild

Forskning

Människor är nyfikna av naturen och att forska handlar om att upptäcka nya världar, korsa gränser och föra mänskligheten framåt.

Bild

Friskola

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem.

Bild

Förskola

Förskolan ska vara en plats för ett livslångt lärande där barnen mår bra och föräldrarna känner sig trygga.

Grundskola

Grundskola

Grunden för det fortsatta lärandet. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet.

Bild

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar.

Bild

Högre utbildning

Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd.

Bild

IT och skola

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning.

Lärare

Lärare

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling.

Bild

Mobbing

Vi vill att det ställs höga krav på kommunernas skolhälsovård och elevhälsoteam, det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god.

Bild

Nyanlända skolbarn

Med rätt reformer kommer den svenska skolan och dess elever gå stärkta ur detta.

Bild

Skola till jobb

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning.

Studiemedel

Studiemedel

Vi tror att det förutom extra inkomster också ger både erfarenheter och kontakter att jobba vid sidan av studierna.

Bild

Utbildning för vuxna

Vi vill ha en vuxenutbildning som tillåter människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola, komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar.

Valfrihet ger eleven makt över sin egen skolgång

Du kan läsa den här texten. Bara det är ett mirakel för många barn.

Att kunna läsa de första orden, de första meningarna, den första boken. Du kan se det på vilket barn som helst, var som helst i världen. Lyckan och stoltheten. Hur självförtroendet växer.

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött utifrån sina förutsättningar. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmanas och få stöd att fortsätta utvecklas.

Valfrihet för elever, föräldrar och skolpersonal

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare.

Möjligheten att välja ska finnas med genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg i detta. Det ger eleven makt över sin egen skolgång. Både mindre friskolor och större fristående koncerner bidrar till att den svenska skolan utvecklas.

Läraren är avgörande för elevens möjligheter– därför vill vi höja lärarnas status

Framgång i skolan börjar i klassrummet. Duktiga lärare hjälper elever att lyckas i skolan och kan anpassa undervisningen så att alla elever kan lära. Vi tycker att skickliga lärare ska belönas. Därför är vi stolta över att – tillsammans med Alliansen under våra år i regeringen – ha infört så kallade karriärtjänster för lärare. Det ger lärare möjligheter att utvecklas, ta ett större ansvar och få en möjlighet att avancera inom skolans värld. Det är en satsning som är viktig för framtiden.

Om skolstatistik

Skolstatistik måste finnas tillgängligt. Det är både grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalitet och likvärdighet, och också en förutsättning för det fria skolvalet.

Skolhuvudmän ska därför leverera statistikuppgifter på skolnivå, med all relevant information. Det är viktigt för att elever och föräldrar ska kunna välja skola och för att skolmyndigheter ska kunna fullfölja sina uppdrag. Därför har Centerpartiet drivit på regeringen för att få till uppdrag till SCB och Skolverket att hitta en lösning på hur den statistiken ska levereras.

Däremot skulle ett införande av offentlighetsprincipen hos fristående huvudmän innebära stora administrativa kostnader – resurser som då inte kan läggas på utbildning. Det är inte hållbart. Istället måste vi hitta den bästa lösningen som betyder att små skolor inte slås ut, men ändå kan redovisa skolstatistik.


Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.