Centerpartiet lokalt

Utbildning

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Vår utbildningspolitik bygger på tre ben:

  • Lärare är avgörande för elevens framgång i skolan. Lärares status måste därför höjas genom tydliga karriärtjänster och högre lön, kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning.
  • Valfrihet för elever, föräldrar och lärare.
  • Utbildning ska leda till jobb.
Bild

Forskning

Människor är nyfikna av naturen och att forska handlar om att upptäcka nya världar, korsa gränser och föra mänskligheten framåt.

Bild

Friskola

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem.

Bild

Förskola

Förskolan ska vara en plats för ett livslångt lärande där barnen mår bra och föräldrarna känner sig trygga.

Grundskola

Grundskola

Grunden för det fortsatta lärandet. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet.

Bild

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar.

Bild

Högre utbildning

Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd.

Bild

IT och skola

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning.

Lärare

Lärare

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling.

Bild

Mobbing

Vi vill att det ställs höga krav på kommunernas skolhälsovård och elevhälsoteam, det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god.

Bild

Nyanlända skolbarn

Med rätt reformer kommer den svenska skolan och dess elever gå stärkta ur detta.

Bild

Skola till jobb

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning.

Studiemedel

Studiemedel

Vi tror att det förutom extra inkomster också ger både erfarenheter och kontakter att jobba vid sidan av studierna.

Bild

Utbildning för vuxna

Vi vill ha en vuxenutbildning som tillåter människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola, komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar.

Utbildning

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle. Varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Men att även den som har lätt för sig får utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas.

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare.

Möjligheten att välja ska finnas med genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka elevens makt över sin egen skolgång. Både mindre friskolor, uppbyggda på idéer, och större fristående koncerner bidrar till att den svenska skolan utvecklas.

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. En duktig lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och hitta individuella lösningar som gör att varje barn når målen. Vi tycker att skickliga lärare ska belönas. Därför är vi stolta över att tillsammans med Alliansen ha infört så kallade karriärtjänster som ger lärare möjligheter att utvecklas, ta ett större ansvar och få en möjlighet till avancemang inom skolans värld. Det är en satsning som är viktig för framtiden.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson