Val 2022

Återvinningscentral i Nykvarn

Närodlad politik

Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism.

Tycker du att det är viktigt att hela landet utvecklas och mår bra? Att växande företag och ett starkt miljöengagemang är grunden för grön omställning till ett hållbart samhälle? Gillar du öppenhet och självbestämmande?

Det gör vi också och därför driver vi en närodlad politik.

Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela landet är varandras förutsättning.

Närodlad politik är också vardagsnära saker som nya cykelvägar, närproducerad mat på dagis och bredband som ger dig möjlighet att arbeta var du vill. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och jobba i hela landet.

Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Vi ser det på bondgårdarna som kompletterar verksamheten med biogasproduktion och vindkraft. Vi ser det på bruksorten som genom entreprenörsanda blivit en turistmagnet och vi ser det bland de tusentals småföretagare som vill växa och anställa.

Närodlad politik med vardagsnära beslut betyder däremot inte att staten ska vara mindre. Våra gemensamma utgifter för vård och skola är en förutsättning för ett tryggt, långsiktigt samhälle.

Centerpartiet Företagande. I Nykvarn är många företag små med låg omsättning. Man har en affärsidé som man vill testa innan man tar steget fullt ut. Oftast drivs företaget som livsstilsföretag och ofta vid sidan om en anställning.

För att låta fler pröva sina vingar som företagare vill Centerpartiet införa en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer. Genom ett ingångsföretag får människor testa sin affärsidé först och bekymra sig om regler och skatter sen.

Vi i Centerpartiet Nykvarn har nu en person som jobbar med företagsfrågor som rör Nykvarns kommun. Välkommen att kdontakta oss med dina tankar, idéer och förslag till förbättringar på alla nivåer”.

Centerpartiet Företagande – Företagsklimat
För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Vilket är det största hindret för att småföretagen ska växa? Om man frågar småföretagarna själva, så blir svaret: Höga kostnader för att anställa. Vi vill därför att arbetsgivaravgiften tas bort under de första två åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Inför ”Ingångsföretag”, en förenklad företagsform med mindre krångel
I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen. Vi vill att en ny företagsform införs för riktigt små företag även i Sverige. Det gäller företag med högst 250 000 kronor i omsättning och vi kallar företagsformen ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässig skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent. Genom att ingångsföretag endast betalar en sådan omsättningsskatt krävs det inte att de upprätthåller samma omfattande bokföring som vanliga företag måste göra. För att möjliggöra denna nya företagsform i praktiken ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en plattform som tillåter att skatt dras direkt, via en app, vid elektroniska köp.

Minskat regelkrångel
Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället.

Nya reglers effekt på företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Vi vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.

Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Trots att det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar de att inte kunna nyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i. Därför behöver skattesystemet, särskilt för mindre bolag, bli både enklare och mer transparent.

Vi vill också att Sveriges företagare ska mötas av färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. För att göra företagande lika naturligt som anställning behöver vi också uppmuntra så kallade "kombinatörer" så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång.

Nyföretagande
Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Ska vi lyckas få fler människor i arbete och minska såväl utanförskapet som arbetslösheten måste det skapas fler jobb. Jobb skapas främst i små och växande företag och det behövs fler sådana jobbskapare.

Centerpartiet tycker att det ska bli betydligt billigare att starta aktiebolag, så att inte brist på kapital står i vägen för drömmen om ett eget företag. Vi vill också underlätta för framtida företagare att få finansiering. Dels bör det statliga riskkapitalet i högre grad samarbeta med det privata och dels bör investeraravdraget, som infördes av Centerpartiet och som låter privatpersoner dra av en del av sina investeringar i nystartade företag, breddas och fördjupas.

För många småföretag innebär den första anställda en hög tröskel. Att anställa sin första medarbetare innebär större risker och mer administration. När företaget väl anställt en person, är det enklare att anställa också en andra och en tredje. För att göra det enklare för små företag att växa och anställa vill Centerpartiet att arbetsgivaravgiften för den första anställda slopas helt under två år.

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. Idag beskattas dock sådana erbjudanden, i form av så kallade personaloptioner, mycket högt. Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att använda personaloptioner.

21 C-förslag för seniorer
”Trygghet och valfrihet” – så sammanfattar Centerpartiet sin seniorpolitik. I rapporten som presenterades idag, finns 21 förslag för att förbättra vardagen för landets seniorer.– Har man levt ett långt liv vet man också vad man vill. Seniorerna har tagit hand om oss, nu är det dags att vi tar hand om dem, säger Annie Lööf.

Dagens seniorer är mer sällan fysiskt utslitna, de känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens är en stor tillgång för samhället. Centerpartiet ser de stora positiva och kreativa möjligheterna med att vara senior.

Samtidigt ser vi orosmoln, till exempel den breda och djupa inkomstklyftan mellan de fattigaste äldre och den övriga befolkningen, längre vårdköer och regeringens iver att förbjuda olika alternativ inom vården och på så sätt minska valfriheten.

För att råda bot på detta – och mycket mer som kan förbättras – har Centerpartiet tagit fram 21 konkreta förslag för att göra livet lättare för landets över 2 miljoner människor som är 65 år eller äldre.

Vi vill bland annat se till att alla seniorer får mer pengar i plånboken, korta vårdköerna med en Tillgänglighetsmiljard och säkerställa äldres valfrihet i hela landet.

– Många äldre, inte minst ensamstående kvinnor, har det svårt ekonomiskt till följd av låga pensioner. Centerpartiet tycker att de som tjänar minst ska få behålla mest. Det gäller både för de som jobbar och de som har jobbat. Därför tycker vi att inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete ska beskattas lika, säger Annie Lööf.

– Centerpartiet vill öka människors självbestämmande i välfärden. Den enskilde ska ha rätt att bestämma vem som kommer hem till en och hjälper en. För oss är det en självklarhet. Vi vill ta makten närmre människan. Genom att säkerställa äldres valfrihet kan vi öka tryggheten för äldre i hela landet, fortsätter Annie Lööf.

Centern vill

Genomföra en primärvårdsreform med målet att fler ska få en fast läkarkontakt

Göra det enklare för läkare att driva små mottagningar med ett begränsat åtagande

Korta vårdköerna genom att satsa på en Tillgänglighetsmiljard

Genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft

Säkerställa äldres valfrihet i hela landet

Utreda ett särskilt äldrehälsovårdsprogram för att äldre ska få bättre stöd att förebygga ohälsa

Ingå en nationell överenskommelse kring e-hälsa för att skapa en tryggare, mer tillgänglig och säker vård och omsorg

Motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden

Ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv genom bland annat höjd pensionsålder, höjd LAS-ålder och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre

Höja garantipensionen så att de pensionärer som idag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt

Uppnå mer jämställda pensioner genom att bland annat göra det möjligt att dela pensionsrätterna rakt av mellan föräldrar

Sänka skatten för äldre

Att det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete

Se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre

Skapa mer jämlika villkor för äldre i hela landet genom att genomföra en översyn av de utgifter och ekonomiska stöd som äldre har idag

Se förbättringar av reglerna kring generationsskiften i fåmansföretag

Ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet

Göra det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad

Öka byggandet i hela landet genom bland annat mer byggbar mark samt en översyn av regler och skatter som bromsar byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden

Att fler seniorer har förtroendeuppdrag för Centerpartiet

Säkerställa att det finns lokaler för mötesplatser i hela landet, för att inte minst äldre ska få fler möjligheter att delta i sociala aktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.