Vi ska ha friska och levande sjöar och hav

Badplatser och stränder har varit välbesökta i Södertälje kommun denna sommar. På sommaren är vi många som badar, fiskar, åker båt eller promenerar längs sjöar, stränder och vattendrag.

Vattnet är livsviktigt och ger oss glädje på flera sätt. Samtidigt är många oroade över läget i havsmiljön och våra vatten. Flera av våra sjöar och vattendrag i kommunen har problem och mår inte bra, arbetet med att förbättra situationen har växlats upp rejält de senaste åren från kommunens sida. Det är ett viktigt arbete där vi behöver vara uthålliga över tid.

På sommaren blir det synligt med algblomning och andra konsekvenser av att ekosystemen i våra vatten förändrats av oss människor. Det tar tid att förbättra vattenkvaliteten och det är ofta flera typer av åtgärder som behöver göras från flera olika aktörer.

Lokalt har kommunen ett stort ansvar, som markägare, som ansvarig tillsynsmyndighet men också för att underlätta för andra att genomföra åtgärder som ger effekt. Strax efter valet 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en vattenplan och resurser har tillförts för att genomföra planen.

Även regeringen har gjort rejäla satsningar under lång tid och de pengar vi sätter av i kommunens budget växlas upp flera gånger med hjälp av det statliga stödet. Både kommunens och statens åtagande behöver vara uthålligt för att nå resultat över tid. Staten behöver ta ett stort ansvar för finansieringen för att arbetet ska ge resultat i hela landet.

I Södertälje kommun pågår just nu ett tiotal projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten och som beviljats bidrag från bland andra länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Sjön Måsnaren som lider av övergödning ingår i ett område som kommunen fokuserat på och där flera åtgärder kommer att genomföras. Flera av de projekt som pågår i kommunen handlar om att anlägga våtmarker för att minska näringsbelastning på sjöar och vattendrag, samt i slutändan Östersjön.

När vatten från bebyggda miljöer och åkermark rinner ut i sjöar och hav tar de med sig näringsämnen, men genom att låta vattnet passera våtmarker stannar dessa kvar i marken och begränsar övergödningen av sjöar och hav.

Friska sjöar och vattendrag är livsviktiga och något som vi i den politiska majoriteten i Södertälje kommun prioriterar. Vi har växlat upp arbetet och målet är att uppnå god status i alla sjöar och vattendrag i kommunen till 2027. Flera privata markägare och verksamheter behöver också göra ytterligare insatser.

Det är tillsammans som vi kan klara att säkra friskt och levande vatten för oss som lever nu och för kommande generationer. Vi har en lång väg kvar att gå, men vi har en plan och om vi är uthålliga i arbetet kommer vi att nå resultat.

Lars-Olov Collin (C)
ledamot miljönämnden

Lars Greger (MP)
ordförande miljönämnden

Lena Lindell (S)
förste vice ordförande miljönämnden

Fadi Abdalahad (KD)
ledamot miljönämnden