Program Kyrkan för Centerpartiets nomineringsgrupp i Solna 2020 - 2024 

     

    Den öppna folkkyrkan

      Centerpartiets nomineringsgrupp arbetar för en öppen, nära, grön och engagerande folkkyrka. En kyrka där alla ska känna sig välkomna. En demokratisk kyrka där vi välkomnar ett ideellt engagemang som präglas av öppenhet, respekt och tillit. Våra kyrkor och vår verksamhet ska finnas nära dig. 

      Grundläggande uppgifter Församlingens grundläggande uppgifter är Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Solna församling driver dessa idag med både bredd och djup. För att medel ska finnas för att driva dessa verksamheter behöver vi en kostnadseffektiv organisation, många medlemmar och ett ideellt engagemang. 

      Engagemang Vi vill se en kyrka med ett ökat engagemang av medlemmarna i kyrkan. Ett ”församlingsråd”, i anslutning till varje kyrka, med uppgift att hålla kontakt med de boende i närområdet och som kan initiera, medverka i och stödja olika lokala aktiviteter. 

      Musik, kör och barnverksamhet Möten skapas lätt genom musiken och kontakt med barn. Dessa verksamheter är för många en ingång till kyrkan och dess verksamhet. Det handlar både om att erbjuda mötesplatser med konserter av god kvalité men också om ett aktivt engagemang i våra körer. Körer bör finnas runt alla fyra kyrkor och gäller såväl barn som vuxna. Solna församling erbjuder också förskoleverksamhet och öppna förskolor. En verksamhet vill vi bevara och utveckla. 

      Ungdom Idag har vi en mycket bra och engagerad ungdomsverksamhet en verksamhet vi vill bejaka och utveckla. Ett ungdomsråd bör bildas som ger ungdomarna ökat inflytande över sin verksamhet. Vi ska också erbjuda olika former av konfirmationsverksamhet. 

      Hållbarhet Vi har ett grunduppdrag i kyrkan – att bruka utan att förbruka. Vi vill överlämna en så oförstörd jord som möjligt till kommande generationer. Det innebär att vi nu måste agera klimatsmart och gå från ord till handling. Vi måste öka klimatarbetet och göra vår församling till ett föredöme. Vi vill följa Svenska kyrkans klimatfärdplan och göra församlingen klimatneutral 2030. Det innebär en omställning – men det är avgörande för vår gemensamma värld. 

      Diakoni Svenska kyrkan och Centerpartiet har genom tiderna alltid stöttat de svaga. Kyrkans sociala verksamhet genom diakoni är oerhört betydelsefull för många i vårt lokalsamhälle och viktig för personer som inte känner att samhällets sociala erbjudande finns tillgänglig. Den senaste tidens utmaning och prövning under Covid -19 pandemin har ytterligare belyst samhällets svagheter och med vilken kraft Svenska kyrkan stöttar medborgarna. För Centerpartiet är kyrkans diakonala verksamhet starkt prioriterad. 

      Kulturarv Vi vill arbeta för att synliggöra den kulturskatt som Solnas kyrkor från olika tidsepoker utgör. Solna kyrka härrör från senare delen av 1100-talet. med nuvarande utformning från 1883. Hagalunds kyrka invigdes 1906, Bergshamra kyrka invigdes 1962 och Råsunda Kyrka invigdes 1968. För Centerpartiet del är det oerhört viktigt att vi värnar om och förvaltar vår historia och vårt arv, att vi gör det ansvarsfullt och för kommande generationer men också öppet och tillgängligt. 

      Kyrkbyn Solna församling äger en unik plats i Solna – kyrkbyn. Här ryms idag Solna kyrka, prästgården, Sankt Martins stall m fl byggnader. Ett utvecklingsprojekt pågår för att utveckla kyrkbyn till en mötesplats och ett andligt centrum. Vi följer den försöksverksamhet som påbörjats och arbetar för en utveckling av kyrkbyn till en oas för nya möten och andlig hälsa. I anslutning till kyrkbyn utvecklar vi också vår pilgrims verksamhet. 

      Begravningsverksamheten Vi vill att kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, kyrkan har en kunnig och väl inarbetad organisation för detta. Vi vill också fortsätta utbyggnad och upprustning av Ulriksdals begravningsplats genom uppförande av en ceremonilokal. 

      Möta samtiden Vi ser det som mycket viktigt att vi möter vår samtid. Det handlar om att möta alla människor med olika bakgrunder och välkomna dem till vår kyrka. Det handlar också om tillgänglighet. Vi ser det därför som viktigt att vi fortsätter att erbjuda ett digitalt utbud, även efter pandemin. Vi tror och hoppas att vi genom digital verksamhet möter många nya medlemmar. 

      Synas utåt Det är viktigt att vi synliggör kyrkans omfattande verksamhet. Det gör vi bland annat genom en aktiv hemsida, Facebook och nyhetsbrev. Dock viktigt med samtalet. Med många engagerade personer och många delaktiga volontärer sprider vi kunskap om kyrkans olika verksamheter. Vi deltar också på aktiviteter på evenemang som ”Hagalundsdagen”, ”Skytteholmsparkens dag” etc. Vi ser gärna en ”Kyrkbänk” i Solna Centrum för samtal. 21-04-27 

       

      Bli medlem i Centerpartiet

      Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.