Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor

– Solna växer och inte minst området kring Ulriksdals station. Solnaborna i norra Solna behöver fortsatt ha bra och välfungerande kommunikationer, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

Med anledning av att det förekommer uppgifter om halverad pendeltågstrafik från Ulriksdals station under högtrafik har Alliansen i Solna skrivit ett brev till Stockholms läns landstings trafikförvaltning med krav på förtydligande.

Under 2015 yttrade sig Solna stad över Trafikförvaltningens utredning om trafikering av pendeltågstrafiken. I utredningen fanns alternativen ”jämn trafik”, som innebar en trafikering med jämn trafik i 10 minuters-intervall och ”skip-stop”, som innebar att vissa snabblinjer endast stannar vid större stationer. I Solna ställde sig en enig kommunstyrelse bakom alternativet ”skip-stop”, eftersom det skulle innebära kortare restider för många resenärer. En förutsättning för beslutet var att det inte blev någon försämring för solnaborna och andra resenärer som reser från Solna station eller Ulriksdals station jämfört med dagens förhållanden.

– Det vore olyckligt om förändringar leder till stora försämringar för pendeltågstrafiken vid Ulriksdals station. Om det beror på statens tilldelning av spår är vi beredda att göra gemensam sak med Landstinget och närma oss såväl regeringen som Trafikverket för vidare hantering. Befolkningsutvecklingen i norra Solna måste följs av utvecklad kollektivtrafik och kommunstyrelsen har gett i uppdrag att utreda hur den kan förbättras i området. Därför behövs klara besked om vad som gäller, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill ha ett förtydligande som bekräftar det som tidigare kommunicerats av Trafikförvaltningen gällande planerad trafikering av pendeltågen och som staden baserade sitt yttrande på, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:a vice kommunstyrelseordförande.

– Solna växer och inte minst området kring Ulriksdals station. Solnaborna i norra Solna behöver fortsatt ha bra och välfungerande kommunikationer, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Vår inställning till pendeltågstrafiken i området är orubbad. Förändringar som görs ska inte innebära försämringar för solnaborna, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

Nya Ulriksdal och Järvastaden växer snabbt med nya invånare och i framtiden kommer även Bagartorp och området kring Enköpingsvägen att utvecklas med nya bostäder vilket ställer krav på bra kommunikationer, i synnerhet pendeltågstrafik.