Centerpartiets partistämma

28 september till 1oktober hölls Centerpartiets partistämma i Malmö. Över 500 ombud och total mer än 1200 personer debatterade och lyssnade på de 4 programmen och dryga 600 motioner som behandlades.

Centerpartiet i Solna representerades av Magnus Persson, ordinarie ombud och Anna Lasses, ersättare. Dessutom fanns flera ditresta medlemmar på plats för att följa debatterna.

Som en sammanfattning av Centerpartiet i Solnas resultat på partistämman kan nämnas en bifallen motion om hållbara idrotts- och lekplatser och två ändringar av att-satser (tillsammans med flera centerpartister) i programmet ”En ansvarsfull internationell agenda”.

Att-satsen i motionen Hållbara idrottsplatser och lekplatser:

- att Centerpartiet, på alla nivåer, på lämpliga sätt arbetar aktivt för att driva på utvecklingen för att få våra idrottsanläggningar och utomhuslekplatser hållbara.

Att-satserna i programmet ”En ansvarsfull internationell agenda”:

- att asylpolitiken kombinerar humanism med ordning och reda. Asylrätten och familjeåterförening ska värnas. Resurser ska i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar. Rätten till skydd är viktigare än tillgång till alla välfärdsförmåner. EU behöver ta ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande med en jämnare fördelning mellan EU:s länder.

- att biståndspolitiken prioriterar satsningar inom områdena miljö- och klimat, utbildning och jämställdhet. I de fattigaste länderna prioriterar vi exempelvis miljö- och klimatanpassning såväl som i entreprenörskap och investeringar i förnybar energi. Rätten till utbildning för flickor och rätten till egenförsörjning för kvinnor samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är exempel på viktiga områden att satsa mer på inom jämställdhetsområdet.

Utöver det fick vi positiva yttranden från partistyrelsen på de frågor vi lyfte när det gäller beskattning av solceller, elvägar, cykel, biståndspolitik, upphandling av offentlig mat, ekonomisk hållbarhet i skolor och bullerregler.

Vill ni se inläggen från talarstolen går de att hitta på Centerpartiets hemsida. Välj dag och sök på respektive persons namn.