Samarbete ska rädda förorenat vatten

Anna Lasses (C), Aphram Melki (C), Katarina Luhr (Mp). Fotograf/Källa: Miljöpartiet Stockholm stad


Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar sedan ut i Bällstaviken, som är den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Bällstaån ger stora värden till kommunerna men är ett av Stockholms mest förorenade vattendrag. Nu finns det politisk enighet om att vattenkvaliteten i Bällstaån bör åtgärdas snarast.

Nu har miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), från Stockholms stad, Anna Lasses (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna, Aphram Melki (C), ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla och Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd i Sundbybergs stad (ej med på bilden) träffats med syftet att skapa en samsyn på problembilden i Bällstaån och konkret diskutera vilka lösningar man ser för det gemensamma vattendraget. En viktig fråga på mötet var även ansvarsfördelning mellan kommunerna.

- Inom Stockholms stad jobbar vi nu med alla våra 23 vattendrag, och Bällstaån är högt prioriterad. Genom att Bällstaån rinner genom tätbebyggt område är den starkt påverkad av fysiska planeringen och riskerar att påverka vår dricksvattentäkt Mälaren negativt, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

- Vatten känner inga gränser, så samarbeta över kommungränserna är avgörande. Ofta tar vi tillgången till rent vatten för given, men det kräver både god planering och smarta lösningar för att få det att bli hållbart i längden, säger Anna Lasses (C), ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna.

- Järfälla kommun kommer fortsatt att arbeta för bättre vattenkvalité i Bällstaån. Mark kommer att reserveras för att säkra översvämningar samt minska föroreningar i både vattnet och marken. Vid Veddestabäcken så ökar vi insatserna för att säkerställa mångfalden för både växt- och djurliv, säger Aphram Melki (C), ordförande i Miljö-och bygglovsnämnden i Järfälla.

- Bällstaån och Bällstaviken är en mycket viktig del av stadsmiljön i Sundbyberg och vi arbetar nu för att både stärka strandpromenaden och skapa fler offentliga platser längs vattnet. Med ett långsiktigt samarbete över kommungränserna kan vi tillsammans ge våra medborgare en bättre vattenmiljö, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd i Sundbybergs stad.

En av de åtgärder som man redan i dag arbetar med är att man skapat en särskild arbetsgrupp där berörda kommuner tillsammans med Länsstyrelsen som identifiera föroreningskällor och som utreder behoven. Senaste rapporterna från stadens vattenprovtagning visar att övergödningen av Bällstaån minskar, vilket är bra för livet i ån. Stockholm Vatten och Avfall AB bedriver också ett aktivt arbete för att åtgärda felkopplingar i avloppsnätet och har kunnat upptäckt och åtgärda förorenat vatten som orenat runnit rakt ut i ån.

Föreslagna åtgärder:

  • Nya dagvattenanläggningar i Spångadalen
  • Utjämningsmagasin, Bromstens bollplan
  • Rena dagvatten från Ulvsundaleden