Alliansen i solna presenterar Budget 2018

Budget för 2018 fokuserar på trygghet inom skola, stadsmiljö och satsningar inom äldreomsorgen. Satsningarna på cykelåtgärder ökas till 10 miljoner och 5 miljoner avsätts till förbättrad vattenkvalitet i Solnas vattenförekomster.

Centerpartiet tillsammans med övriga alliansen har nu presenterat förslag till budget för 2018.

Förstärkningar till skolan

Trygghet och en lugn miljö i skolan är viktigt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Därför satsas 5 miljoner på bland annat nya skolvärdar, närvaroteam, socialpedagoger och speciallärare och 15 miljoner på ökad kvalitet i förskola och skola. 20 miljoner avsätts för invändigt underhåll av stadens skolor och förskolor.

Solnas stadsmiljö ska bli trivsammare och tryggare

10 miljoner avsätts för trygghetsåtgärder i stadsmiljön som till exempel bättre belysning vid kollektivtrafik. En riktad insats på 5 miljoner görs mot stadens lekplatser. Redan i år görs arbeten på Augustendals lekplats som bland annat får ny gungställning, en balansbana och en ny karusell.

- Satsningen gör att vi under 2018 kan fortsätta med flera andra lekplatser i Solna, berättar Magnus Persson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Ytterligare fem miljoner går till driften av stadens övriga parkmiljöer för att möjliggöra mer blommor och trädplanteringar.

Miljöarbetet har fokus på vattenkvalitet

Vattenfrågan är betydelsefull för hela vår region och ett antal olika åtgärdsprogram för regionens olika vattenförekomster är under framtagande.

- Vi avsätter i ett första läge 5 mkr för åtgärder som kommer genomföras när programmet för Brunnsviken är färdigställt. Vi ser därutöver ett behov att över de följande åren fortsätta satsningen säger Anna Lasses (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Cykel

Cykelsatsningen från 2017 på 5 mkr ökas till 10 mkr 2018 och när det långsiktiga genomförandeprogrammet för cykelplanen fastslagits kommer en mer långsiktig finansiering av cykelåtgärder tas fram.

Äldreomsorg

För att fler av dem som upplever omsorgsbehov ska få ta del av omsorgen i god tid satsas 3 miljoner kronor för att hög ålder i högre grad ska beaktas vid kommunens biståndsbedömning för plats på äldreboende. För att täcka ökande kostnader inom området LSS tillskjuts också 10 miljoner kronor.

Budgeten i siffror

Drift
15 mkr Kvalitetssäkra förskola/skola
10 mkr LSS
5 mkr Elevhälsa, trygghet i skolan
5 mkr Parkmiljö
3 mkr Hög ålder beaktas i högre grad vid bedömning om plats på äldreboende
1 mkr 75-årsjubileum

Investering
20 mkr Invändigt underhåll förskolor/skolor
15 mkr Digitalisering/välfärdstekning
10 mkr Fortsatta trygghetssatsningar
10 mkr Cykel
5 mkr Vattenkvalitet
5 mkr Lekplatser

Utöver de politiska prioriteringarna får nämnderna ram- och volymuppräkningar. Budgeten innehåller också ett antal uppdrag som staden ska arbeta vidare med.