Pressmeddelande: Domstol fastslår förbud mot doftsättning i Solna C

Mark- och miljööverdomstolen fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att doftsättning av entréer och toaletter i Solna centrum ska upphöra. Därmed upphävs också Mark- och miljödomstolens tidigare dom.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick under 2015 in flera anmälningar om att doftsättningen av inomhusmiljöerna i Solna centrum medförde hälsoproblem för besökare, vilket efter undersökningar ledde till att nämnden beslutade att förbjuda doftsättningen av entréer och toaletter.

- Jag tycker det är bra, eftersom det ökar tillgängligheten för människor. Det är särskilt viktigt ett närcentrum som Solna C, där vi har samhällsservice som vårdcentral, apotek, med mera, säger Anna Lasses (C) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I sitt domskäl anger domstolen att i bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska gälla och att doftsättning av såväl entréer som toaletter inte kan anses som ringa eller tillfällig.