Demokrati

Centerpartiet vill:

 • Öka transparensen och insynen inom förvaltningen.
 • Öka medborgardelaktigheten och möjligheten till delaktighet i beslutsprocesser
 • Upprätta medborgardialog så tidigt som möjligt i beslutsprocesser

sol-has-bg sol-light-text

Grön liberalism

Centerpartiet är ett grönt, liberalt och decentralistiskt parti. Vi tror på individens rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid och vi vill att beslut fattas så nära människan som möjligt, allra helst vid hennes egna köksbord.

Som politiker vill vi arbeta med att skapa förutsättningar för individer, företag och föreningar att förverkliga sina drömmar och visioner. Vi vet att Solna är så mycket mer än bara den kommunala verksamheten, och vi vill arbeta för en mångfacetterad stad där kommun, näringsliv och civilsamhälle samarbetar och kompletterar varandra.

En välmående planet är en förutsättning för individens frihet och välfärd. Därför är omsorg om miljö och klimat en självklar del av vår ideologi. Vi vill arbeta för ett grönt Solna, där människor lever i närhet och samspel med naturen.

Insyn och öppenhet

Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet. Det ska vara enkelt för medborgare att ta del av beslut och politiska processer. Möjligheten till insyn är en grundläggande demokratisk förutsättning. Utan insyn är det nämligen svårt att utöva inflytande. Eftersom politiker är förtroendevalda är det viktigt att medborgare kan ta del av och följa arbetet.

En av kommunens främsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Idag kan fullmäktige följas både digitalt och på plats. Lokalen är inte utrustad med hörslinga, webbsändningen är inte textad och ljudkvalitén varierar. För att öka tillgängligheten borde hörslinga installeras, sändningen textas och ljudupptagningen förbättras.

Centerpartiet vill också se över hur kommunens arbete kan utvecklas, exempelvis om det går att upprätta en öppen webbtjänst för stadens exploateringsarbete. Via denna kan medborgare komma med tidiga förslag i stadens utveckling, ge exempel på platser man tycker kan förbättras och vilka som bör värnas. För att nå breda grupper på platsen som berörs, vill vi också att man ska kunna jobba med mobila utställningsmontrar vid mer omfattande stadsbyggnadsprojekt.

Vidare så vill vi även ta ett helhetsgrepp om det digitala diariet. Den är i stort behov av förbättring. På så sätt kan vi öka tillgängligheten till nämndhandlingar.

Centerpartiet vill:

 • upprätta mobila utställningsmontrar vid mer omfattande stadsbyggnadsprojekt.
 • öka transparensen och insynen inom förvaltningen.
 • att tillgängligheten till kommunfullmäktigemöten förbättras för personer med syn- och hörselnedsättningar genom att webbsändningen textas och hörslinga installeras i möteslokalen.
 • upprätta en öppen webbtjänst för stadens exploateringsarbete.
 • ta ett helhetsgrepp om diariet så att det förbättras.

Inflytande

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att folket indirekt styr genom att utse representanter till kommun, region och riksdag. När medborgare i Solna röstar i kommunalvalet utövar de sitt inflytande i den lokala politiken. De väljer vilket parti som ska företräda dem. Politikernas uppgift är att förvalta detta förtroende och driva den politik som utlovats.

En återkommande önskan från Solnas invånare är att kommunen ska bli bättre på att ge dem inflytande. Medborgares möjlighet att påverka politiska beslut är en viktig demokratisk förutsättning. Även om folkets inflytande primärt sker genom att de utser politiska representanter så är det viktigt att de får möjlighet att uttrycka sin vilja, i allt från enkla felanmälningar till stora strategiska beslut.

Viktiga beslut måste förankras hos dem det berör och det behöver kommunen bli bättre på. Solna har varit dåliga på att involvera folk i ett tidigt skede och öppenheten, insynen och transparensen behöver förbättras.

Centerpartiet vill att politik ska vara närodlad. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Detta innebär att det ska vara lätt att få information och kunna påverka. För att kunna uppnå detta behöver kommunen utreda hur vi kan stärka medborgares inflytande.

Medborgardialog kan ske på många sätt och i olika skeden av processen. Det är viktigt att staden tar fram arbetssätt som är väl förankrade med medborgare, förtroendevalda och tjänstemän för att det ska fungera på ett bra sätt. Vi behöver också arbeta för att nå de som inte brukar delta i de traditionella samråd som ordnas av kommunen.

Centerpartiet vill:

 • öka medborgardelaktigheten och möjligheten till delaktighet i beslutsprocesser
 • skapa bättre forum för mångsidig och inkluderande medborgardialog mellan staden och intressegrupper
 • upprätta medborgardialog så tidigt som möjligt i beslutsprocesser
 • effektivisera kommunens hantering av felanmälningar
 • förbättra medborgardialogen när Solna tar fram planprogram och detaljplaner

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.