Jämlikhet

Centerpartiet vill:

 • Möjliggöra kulturprojekt som uppmärksammar diskrimineringsfrågor.
 • Öka tillgången till könsneutrala toaletter.
 • Upprätta en antirasistisk strategi för kommunens verksamheter.
 • Fortsätt förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer.
 • Ha samråd och dialog med intresseorganisationer som arbetar med seniora frågor.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

En stad för alla

Solna ska vara en öppen och inkluderande stad. Alla ska känna sig trygga i kommunen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. För att kunna uppnå detta behöver kommunen arbeta förebyggande. Vi behöver aktivt verka för en inkluderande miljö.

Det innebär att anställda inom kommunen ska vara insatta i vad diskriminering innebär och om hur en situation kan hanteras om den uppstår. Vi behöver också se till att våra verksamheter arbetar på ett inkluderande sätt. Det gäller särskilt inom förskola, skola och äldreomsorg.

En del av arbetet handlar också om att informera solnabor och visa stöd till utsatta grupper. Ett sätt att uppmärksamma diskrimineringsfrågor är genom kulturprojekt. Dessa kan vara i både större och mindre omfattning. Exempelvis har kommunen börjat flagga på nationella minoriteters högtids- och flaggdagar.

Centerpartiet vill också öka resurserna till Solna ungdoms­mottagning, som gör ett viktigt arbete. De hjälper våra barn och unga med många olika frågor, inte minst med sitt värdegrundsarbete. De jobbar med bland annat frågor som berör sex, kroppen, våld och kränkningar.

Om vi utbildar våra barn och unga inom dessa frågor ger dem en bättre grund att stå på. Vi vill därför att ungdomsmottagningen kommer till skolorna redan mellanstadiet. Genom att öka resurserna till ungdomsmottagningen förbättras deras förutsättningar till preventiva arbete.

Centerpartiet vill:

 • möjliggöra kulturprojekt som uppmärksammar diskrimineringsfrågor.
 • utbilda kommunens anställda inom diskrimineringsfrågor.
 • öka resurserna till ungdomsmottagningen.

HBTQ+

Personer inom spektrumet för HBTQ+ blir idag, på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ofta utsatta för diskriminering. Det rör sig om både medveten och omedveten diskriminering. Dessa personer kan också drabbas av fysiskt och psykiskt våld, exempelvis misshandel, skällsord eller mobbning. Centerpartiet värnar alla människors lika värde. Vi behöver därför säkerställa att Solna blir en öppen och tolerant stad för alla.

För att kunna uppnå detta behöver vi fortsätta utbilda kommunens anställda inom diskrimineringsfrågor. Detta gäller särskilt för dem som arbetar med andra människor. Vi behöver också säkerställa att kommunens barn och ungdomar får lära sig om sexualitet, kön och relationer. Genom kunskap kan vi arbeta förebyggande. Vi vill därför HBTQI-utbilda fler verksamheter inom kommunen. Idag är det bara biblioteket som är certifierad.

Centerpartiet ser också ett behov av att förbättra den fysiska tillgängligheten för transpersoner. Vi behöver se till att det finns tillgång till könsneutrala omklädningsrum och könsneutrala toaletter.

Centerpartiet vill:

 • öka tillgången till könsneutrala toaletter.
 • öka tillgången till könsneutrala omklädningsrum.
 • HBTQI-utbilda anställda inom fler verksamheter i kommunen.

Antirasism

För att kunna vara en stad fri från diskriminering behöver kommunen arbeta antirasistiskt. Det är viktigt att arbeta proaktivt och förebyggande. Ett sätt att göra det är genom att utbilda kommunens anställda. De behöver vara insatta i vad rasism innebär, hur det kan ta sig till uttryck och vad man kan göra för att motverka det.

Detta gäller särskilt för personal som arbetar med andra människor. Kommunen har också ett ansvar att se till att våra egna anställda inte utsätts för rasism.

Centerpartiet vill:

 • upprätta en antirasistisk strategi för kommunens verksamheter

Funktionsnedsättning

Solna ska vara en stad tillgänglig för alla. Kommunen behöver ta hänsyn till att personer har olika behov. Vi behöver skapa förutsättningar som hjälper personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Centerpartiet vill att alla verksamheter, lokaler och platser funkar för personer med funktionsnedsättningar.

Det innebär att våra offentliga miljöer tillgänglighetsanpassas. Vi vill att Solna ska vara fritt från funktionshinder. Folk ska känna att de har makten över sina egna liv och inte begränsas.

Centerpartiet vill:

 • fortsätt förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer.
 • öka kunskapen om funktionshinder hos våra anställda.

Åldersdiskriminering

Åldersdiskriminering innebär att en person diskrimineras på grund av sin ålder. Detta kan ske både medveten och omedvetet. Alla personer kan utsättas för åldersdiskriminering, både äldre och yngre. Detta behöver beaktas när kommunen tar beslut. Exempelvis påverkar ofta ålder både intresse och livsstil. När kommunen gör investeringar måste vi se till att resurserna blir proportionellt fördelade, särskilt i kulturfrågor.

Vi behöver också ta hänsyn till att ålder påverkar levnadssätt. Ett beslut som passar för seniora personer behöver inte nödvändigtvis få samma genomslag hos ungdomar. Solna ska helt enkelt vara tillgänglig för alla åldrar.

Centerpartiet vill:

 • beakta ålder som faktor vid beslut.
 • ha samråd och dialog med intresseorganisationer som arbetar med seniora frågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.